terça-feira, 28 de fevereiro de 2017

PD IHA LIDERANSA FOUN…!!!

PD IHA LIDERANSA FOUN…!!!

Jornal Nacional Diário, editorial

Partido Demokratiku  (PD) besik tinan rua lakon ninia lider maximu, Presidente Partido, saudoso Fernando Lasama nebe halo partido nee hanesan ‘ ayam kehilangan induknya’ besik tinan rua.

No Partido nebe koinesidu partido jerasaun foun nee hetan fali ona lider foun nebe mai husi kongresu nasional, Mariano Asanami Sabino (Presidente) no Antonio da Conceição ‘ Kalohan’ (Sekjen).

Partido nee depois de Lasama mate, lakon estabilidade politika partido nian hodi halo partido komesa nakdoko, militante halai tun sae, laiha ona sinkronisasaun politika PD nian iha governo no iha bankada PD nian Parlamento Nasional.

PD lakon mos komunikasaun politika iha Bloku Koligasaun hodi nunee, dekralasaun Politika PD nian iha Parlamento Nasional deklarasaun sira nebe larefleta ona prinsipiu Bloku Koligasaun nian.
PNTL-F-FDTL HAMUTUK ASEGURA ELEISAUN JERAL, LA TOLERA ENTIDADES KRIA INSTABILIDADE

PNTL-F-FDTL HAMUTUK ASEGURA ELEISAUN JERAL, LA TOLERA ENTIDADES KRIA INSTABILIDADE

Policia Nasional Timor Leste (PNTL) ho Falintil Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL) desidi ona koopera hamutuk fo seguransa ba eleisaun Prezidensial ne’ebe sei hala’o iha loron 20 Marsu tinan 2017 ne’e, no eleisaun parlamentar  mai ne’e. tantu PNTL ho F-FDTL sei la tolera entidades ne’ebe mak kria instabilidade iha eventu refere.

“Ho prinsipiu sagradu mak temi ona,  ami forsa rua PNTL ho F-FDTL disidi  hodi kria seguransa koordenada hodi apoiu malu, asegura eleisaun 2017,  tantu eleisaun Prezidensial  no eleisaun parlamentar.  Karik  individual ka grupu ruma mak koko atu kria instabilidade ka kria  problema ruma ba ambiente eleisaun ne’e ami sei foti medida forti tebes, no laiha negosiasaun ba iha parte ne’e,”  Komandante Jeral PNTL, Komisario, Julio Hornai, ho Chefi Estadu Maior F-FDTL, Maijor Jeneral, Lere Anan Timur, hato’o deklarasaun ne’ebe refere liu husi konfrensia imprensa iha Kuartel Geral PNTL-Dili, Segunda (27/02/2017).

Iha oportunidade ne’e Julio Hornai apela ba povu tomak, husi ferik no katuas, jovens  no labarik feto no mane, inklui ema estranjeirus tenke kontribui ba paz no estabilidade espesial iha prosesu kampanha to’o ba eleisaun.
SERVSIU PR TAUR BARAK LIU IHA RAI LARAN

SERVSIU PR TAUR BARAK LIU IHA RAI LARAN

Deputadu Paulino Monteiro husi bankada Partidu Demokratiku (PD), haree katak, progresu servisu Prezidenti Republika (PR), Taur Matan Ruak, durante nia mandatu barak liu iha rai laran no la’o diak, maibe la dún halo vizita ba estranjeirus.

“Durante tinan lima ami haree PR Taur nian servisu iha buat balu que susesu ona no la’o diak, por ezemplu iha rai laran ita haree la’o kapas, maibe iha kna’ar balun mak nia seidauk la’o hotu, depois nia ladun fo atensaun ba estranjeirus hanesan servisu sai ba liur vizita ba nasaun seluk ne’e ladun,”dehan Deputadu Paulino Monteiro ba Jornalista sira iha PN Segunda ( 27/2/17).

Deputadu Paulino afirma, tuir los PR halo nia kna’ar vizita ba estranjeirus tenki barak, tanba PR hanesan reprezenta nasaun ba estranjeirus.
DESKONFIA TAMA ATAMBUA ILEGAL TNI KAPTURA MEMBRU UPF NAIN RUA

DESKONFIA TAMA ATAMBUA ILEGAL TNI KAPTURA MEMBRU UPF NAIN RUA

Tentara Nasional Indonesia (TNI) iha semana ne’e kaptura membru Unidade Polisia Fronteira (UPF) nain rua (2) iha  fronteira, tanba deskonfia tama illegal ba Atambua-Indonesia.

“Ita simu ona relatori husi Komandante UPF katak, ita ninia membru nain rua tama duni Indonesia, nain ida ho dokumentus haruka fila ona, maibe membru nain ida sei iha hela prosesu laran mak oras ne’e iha hela konsuladu Atambua Indonesia,”esplika Komandante Operasaun PNTL, Superentedente Chefi, Henrique da Costa, informa ba Jornalista sira, Segunda (27/02/2017) iha Kuartel Geral Dili.

Nia hatutan katak, tuir relatoriu informasaun husi Komandante UPF katak,  TNI kaptura membru UPF ho naran, Aleixo Gudinho  no  Leonel Martins Belo, la’os tanba lori mina rai ilegal, maibe lori pesa motor. Tantu kona-ba kestaun seluk sei iha hela prosesu investigasaun, tanba  ne’e mak seidauk iha justifikasaun lolos.
ME Rekoinese 50% Kondisaun Infransturtura Sei Minimu

ME Rekoinese 50% Kondisaun Infransturtura Sei Minimu

DILI – Ministeriu Edukasaun (ME), rekoinese too agora 50% kondisaun infrastrutura eskola publilku sei minimu tebes, mesmu eskola balun ME hadia ona, maibe ba oin presiza atu hadia diak liu tan.

Lamentasaun nee hatoo husi vise Ministra Edukasaun (ME), Dulce Jesus Soares hatete, konaba infrastrutura eskola, bele dehan katak, 50% ba leten eskola iha Timor Leste, nee sei iha kondisaun neebe mak minimu tebes, mesmu balun halo ona, maibe se hakarak tuir los padraun neebe mak iha.

Se ita hakarak tuir los  padraun neebe mak ita iha katak, plemenus sala ida estudantes 30 too hat nolu, ida nee eskola  barak tebes-tebes iha ita nia nasaun neebe mak ita presiza atu halo  intervensaun ida makaas tebes-tebes, atu nunee ita bele rezolve asuntu infrastrutura, tanba oras nee dadaun ME halo hela levantamentu  dadus neebe mak ita iha, ita hein katak, iha fulan hirak mai sei kompleta dadus konaba nesesidade ba infransturtura hotu-hotu iha ME, ida nee mak mehi boot ida iha ME agora dadaun,” dehan vise ME Dulce ba STL iha salaun Maubara  room  Timor Plaza Dili, Segunda (27/02/2017).
Dili Sai Fatin Prostituisaun

Dili Sai Fatin Prostituisaun

DILI – Nasaun Timor Leste oras nee sai hanesan fatin prostituisaun, neebe maka seguru ba ema estranjeiru no Timor oan sira, tanba laiha kontrolasaun diak husi Governu.

Timor Leste foin ukun aan tinan sanuluh resin lima, maibe sai ona fatin neebe maka seguru ba ema estranjeiru no Timor oan sira, tanba laiha kontrolasaun diak husi Governu. Nunee hodi atrai Timor oan balu, tantu husi Dili ba to area rurais hodi involve iha aktividade komersiu prostituta nian.

Tuir deputadu husi bankada PD Paulino Monteiro hateten, Fofoun foin hari Governu, ema estranjeiru sira husi fatin barak mai Timor Leste liu liu Xineza, Indonesia no rai seluk tan mai uza sira nia pasaporte turista, depois halo fali sira nia servisu seluk.
Governu Tenke Kria Kondisaun Promove Kafe Timor

Governu Tenke Kria Kondisaun Promove Kafe Timor

DILI – Atu promove kualidade kafe Timor iha rai laran no rai liur maka, governu tenke kria kondisaun, atu nunee kafe Timor neebe kualidade diak nee, bele folin iha merkadu Nasional nomos Internasional.

Tuir Koorenador industria kafe Timor diak, Rogerio Barreto katak, industria kafe Timor diak nee hamrik kleur ona, no problema neebe hasoru iha baze maka susar atu asesu ba merkadu tanba, governu rasik la kria kondisaun atu nunee fasilita industria rai laran nee faan iha loja atu nunee ema husi rai liur mai bele sosa tanba durante nee Timor oan neebe hatene nee maka mai sosa kafe iha nee.
Dionisio Babo: CNRT Orguillu Fretilin Kandidata Lu-Olo Ba PR

Dionisio Babo: CNRT Orguillu Fretilin Kandidata Lu-Olo Ba PR

DILI – Sekertariu Jeral Partidu Consellu Nasional Rekontruksaun Timorense (CNRT) Dionisio Babo hatete, CNRT urguillu tanba Fretilin bele kandidata Prezidente partidu Francisco Guterres Lu-Olo ba Prezidente Republika Timor Leste periodu 2017-2022.

Sekjer Partidu CNRT Dionisio dehan, CNRT deside fo apoia ba Kanpres Lu-Olo, tanba lideransa no partidu Fretilin tane interese nasional no unidade nasional.

Ho ambitu unidade nasional maka Prezidente CNRT Kayralla Xanana Gusmao deside CNRT lao tuir, nia hodi vota ba Lu-Olo nudar Prezidente Republika periodu 2017 to 2022,” dehan Sekjer Partidu CNRT Dionisio, liu husi komunikadu imprensa neebe maka STL asesu, Tersa (28/02/2017).
Veta Lei PV, CNRT Ho Taur Laiha Relasaun

Veta Lei PV, CNRT Ho Taur Laiha Relasaun


DILI – Relasiona Prezidente Republika, Taur Matan Ruak nia deklarasaun katak, nia sei veta Lei Pensaun Vitalisia (LPV) iha tempu badak no husu CNRT-Fretilin atu labele hirus nian.

Tuir Xefe Bankada CNRT, Deputadu, Natalino do Santos hatete katak, se Prezidente Republika, Taur Matan Ruak veta nee kompetensia nia laiha relasaun ho CNRT.

CNRT atu virus prezidente tanba deit veta, nee laiha relasaun ho CNRT ho kompetensia Prezidente, CNRT hirus konaba saida nian,” dehan Xefe Bankada CNRT, Deputadu, Natalino ba STL iha PN-Dili, Tersa (28/02/2017).
Isabel: PLP Espiritu Mai Husi Taur Matan Ruak

Isabel: PLP Espiritu Mai Husi Taur Matan Ruak

METINARO – Sidadaun neebe sei asimu kargu nudar prezidente republika labele involve iha partidu, maibe Partidu Libertasaun Popular (PLP) nudar partidu neebe espiritu mai husi Taur Matan Ruak.

Tuir Isabel Ferreira nudar kaben husi Taur Matan Ruak atual Prezidente Republika hatete Timor Leste estadu Direitu demokratiku Timor oan hotu iha lei nia okos, tan nee sidadaun neebe sei asumi kargu hanesan  prezidente republika labele mete iha partidu.

Sidadaun ida kuandu asumi kargu hanesan Prezidente Republika labele mete Partidu, Agora PLP hau dehan tiha ona, nee espiritu mai husi Taur Matan Ruak,” dehan Isabel ba  Jornalista Segunda (27/02/2017) iha Sermitariu Heroi Metinaro wainhira partisipa seremonia intrega plaka saudozu nain 12 husi RENETIL ba Estadu.

Nia hatete depois iha 20 maio 2017 hafoin intrega kargu prezidente ba prezidente eleitu, Taur iha Direitu atu deside  involve iha partidu ida neebe maibe PLP espiritu Taur nian.

Hatan kona ba apoiu ba kandidatura Prezidente Republika, Isabel hatete nia parte iha kandidatura neebe sei fo apoiu neebe tempu badak sei deklara ba publiku kadidatura neebe mak fo apoiu. Timotio Gusmao

Suara Timor Lorosae
KSTL REKOMENDA SALARIU MÍNIMU US$ 150

KSTL REKOMENDA SALARIU MÍNIMU US$ 150

Konfenderasaun Sindikatu  Timor Leste (KSTL) rekomenda ba Governu  atu   hasa’e salariu  mínimu husi US$ 115 ba 150, tanba realidade moris ohin loron la hanesan uluk.

KSTL propoin aumenta salariu mínimu ba US$150 ne’e tanba folin nesesidade baziku kada fulan sempre aumenta.

Alende realidade moris loron-loron nian karun, KSTL mos husu tenki aumenta  salariu mínimu, tanba  tempu badak mos sei implementa sistema seguransa sivil ne’ebé hakarak ka lakohi trabalhador hotu tenki kontributiva, signifika katak trabalhador sei kontribui mais ou menus osan ho valor US$ 5, tanba ne’e tenki aumenta salariu hodi trabalhador bele kontribui ba lei seguransa sivil ho montante US$ 5.
JOSÉ NEVES: LABELE “HATUDU DEIT LIMAN” BA ÓRGAUN JUDISIÁRIU

JOSÉ NEVES: LABELE “HATUDU DEIT LIMAN” BA ÓRGAUN JUDISIÁRIU

Kandidatu Prezidenti Repúblika (PR) periodu 2017-2022, José das Neves “Samala-Rua” hateten, Estadu, Governu no lider sira hotu, labele “hatudu deit liman” (krítika), ba órgaun judisiáriu, maibé hotu-hotu esforsu atu hadia frakeza iha judisiáriu.

Kandidatu Prezidenti Repúblika ho númeru sorteiu 4 ne’e, fundamenta katak, órgaun judisiáriu iha Timor Leste (TL) iha duni frakeza balun, maibé órgaun Estadu sira seluk mós iha ninia frakeza.

“Órgaun judisiáriu iha frakeza duni, maibé órgaun sira seluk mós iha frakeza, ne’eduni responsabilidade ita nian nu’udar Estadu, Governu, lider sira, no públiku la’os krítika de’it, maibé buka dalan atu hadia frakeza hirak ne’e,”esplika José das Neves ba JN-Diário, Segunda (27/02), iha Knua Kandidatu Prezidenti Repúblika Samala-Rua, Rua São Tomé e Príncipe 18 Palapaço Díli, hodi hatan konaba krítika públiku nian ba serbisu órgaun judisiária nian duranten ne’e.
LEI MAKA FO MANDATU BA TENENTE NO MAIJOR

LEI MAKA FO MANDATU BA TENENTE NO MAIJOR

DILI - Diretór Ezekutivu Organizasaun Naun Guvernamentál (ONG) Fundasaun Mahein (FM), Nélson Belo katak lei maka fó mandatu ba Tenente Jenerál Lere Anan Timor ho Maijór Jenerál, Filomeno Paixão.

“Uluk liu ita nia lei ne’e halo definisaun katak ita nia jenerál ne’e to’o de’it brigadeiru, ikus mai ita nia lei halo fali definisaun hodi promulga hasa’e ba to’o Maijór maka komandante boot liu ona. Maibé, agora hasa’e tan ba Tenente. Ida ne’e lei maka fó mandatu,” dehan Nélson ba jornalista sira iha kna’ar fatin Fomento, Comoro, Dili, Kuarta (10/02), relasiona ho mudansa kargu superior F-FDTL hanesan Lere Anan Timur no Filomeno Paixão.

Nélson hatutan, primeiru nomeiasaun iha instituisaun militár iha ne’ebé de’it ida ne’e normál no dadaun ne’e TL adapta ona situasaun ne’ebé maka hatudu ba mondu katak ninia prosesu dezenvolvimentu la’o tuir lei ne’ebé maka iha.
FERNANDA BORGES LIDERA REFORMA FISKAL

FERNANDA BORGES LIDERA REFORMA FISKAL

DILI - Governu fó fi’ar ba eis deputada nu’udar mos Prezidente Partidu Unidade Nasional (PUN), Fernanda Borges, lidera Komisaun Reforma Fiskal (KRF), ne’ebé tutela iha Ministériu Finansas (MF).

Tuir ajenda, KRF sei hala’o konsulta lubuk ida ho parte interesada xave sira to’o fulan Marsu 2016.

Tuir publikasaun iha portal Ministériu Finansas nian katak, hafoin fulan ruma hala’o tiha servisu preparatóriu lubuk ida ho tulun hosi  péritu nasional no internasional sira, KRF hahú aprezenta esbosu lei tributária no aduaneira to membru governu no parte interesada sira seluk hodi husu sira ninia komentáriu no feedback.
Alunus besik 270 tama iha unidade 1ª formasaun superior téknika iha sul Timor-Leste

Alunus besik 270 tama iha unidade 1ª formasaun superior téknika iha sul Timor-Leste

Besik estudante  270 tau-naran ona iha kursu ba produsaun animál no konstrusaun sivil ne’ebé loke tinan ne’e hanaran Institutu Politékniku Betano, unidade dahuluk hosi ensinu superiór iha kosta sul Timor-Leste, ne’ebé inaugura iha semana kotuk.

Institutu ne’e harii iha rejiaun Betano, munisípiu Manufahi (sul nasaun nian), zona ida ne’ebé ho investimentu públiku boot hosi  Governu no agora dadauk sei harii hela refinaria dahuluk Timor-Leste nian.

Institutu foun ne’e oferese formasaun téknika iha  área Agrikultura, Pekuária no Enjeñaria, hodi bele kapasita joven timoroan sira ba atividade profissionál ho area oioin , informa Governu iha komunikadu.

Governu timoroan lakomenta relatóriu komisaun parlamentar ne’ebé seidauk simu

Governu timoroan lakomenta relatóriu komisaun parlamentar ne’ebé seidauk simu

Governu timoroan iha ohin konsidera "desesionante" ba " informasaun ne’ebé sai" kona-ba relatóriu parlamentar relativu ba dívida tinan uluk, ho konteúdu rekuza komentáriu tanba seidauk simu " ho formál".

"Serbisu Komisaun no prosesu resposta ba  relatóriu ne’e hanesan  kestaun governasaun di’ak no prepara diálogu produtivu ida. Interrupsaun prosesu ne’e ho informasaun ne’ebé sai  liuhosi kobertura komunikasaun sosiál ne’e triste tebes", refere portavós Governu, ministru Estadu Agio Pereira, iha komunikadu ne’ebé haruka na Lusa.

"Governu labele halo komentáriu ba relatóriu ida ne’ebé laiha  oportunidade atu  reve no fó atensaun hotu maka merese bainhira  simu ona", afirma iha testu hanesan.
TAUR BELE BA PM IHA 2017

TAUR BELE BA PM IHA 2017

Figura potensial no akomodativu hanesan Prezidenti Republika (PR), Taur Matan Ruak, iha biban duni atu lidera hikas Governu nudar Primeriru Ministru iha periodu foun 2017-2022.

Padre Paroquia Ainaro, Armindo Brito, reafirma katak, ho esperensia Taur nian durante assume kargu Prezidenti Republika, ne’ebe konsege la’o halibur komunidade suku 442 hatene momos ona saida maka povu nia halerik no hakarak. Nune’e, wainhira Taur ba sai PM  bele haktuir iha programa Governu nian ba prosperiedade nasaun no povu nian.

Durante ne’e, PR Taur rona komunidade sira nia halerik, tanba ne’e, wainhira biban naton Taur ba sai PM bele responde ba situasaun ne’ebe komunidade sira infrenta iha sira ninia moris lor-loron.
CCTV BELE MINIMIZA KRIMINALIDADE URBANA…?!

CCTV BELE MINIMIZA KRIMINALIDADE URBANA…?!

Jornal Nacional Diário, editorial

Goverenu Timor Leste Kinta feira nee inagura sistema kontrola kamera Close Circuit Television (CCTV) nebe monta iha fatin sira nebe fital  iha Kapital Dili hodi kontrola situasaun iha sidade Dili laran iha tempo loron no kalan.

CCTV sei fasilita servisu Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) hodi monotoriza movimentu no akontesimentu iha fatin-fatin nune’e hafasil identifika wainhira mosu problema ka kazu ruma.

Fatin sira nebe CCTV monta ona mak parte Tasitolu selamat datang, Comoro, Pantai-Kelapa, Mandarin, Colmera, Bairo-Pite, Balide, Audian, Culuhun, Becora, Taibesi, Metiaut, Palacio Nobre Lahane no area seluk tan ne’ebe mak importante.

segunda-feira, 27 de fevereiro de 2017

Fretilin Kestiona Funsionamentu Korum Plenaria

Fretilin Kestiona Funsionamentu Korum Plenaria

DILI - Bankada Fretilin iha Uma Fukun Parlamentu Nasional kestiona funsinamentu korum plenaria iha Parlamentu Nasional, tanba deputadu balu sempre tama tarde.

Vise bankada Fretilin deputada Josefa Pereira Soares hateten, jeralmente iha Segunda no Tersa feira nee deputadu sira iha informasaun barak ke atu hato, maibe informasaun hirak nee tunda tunda ba bebeik loron seluk somente tanba deit korum.

Ita iha Segunda no Tersa feira nee iha informasaun barak ke ita atu hato, maibe informasaun sira nee ita tunda tunda ba bebeik loron seluk somente tanba deit korum,” dehan deputada Josefa, iha plenaria, Segunda (27/02/2017).
Setor Privadu Apoiu Reforma Fiskal

Setor Privadu Apoiu Reforma Fiskal

DILI – Setor privadu apoiu politika VI governu konstitusional neebe reforma fiskal, atu halo diversifika ekonomia hodi dudu kresementu ekonomia lao ba oin.

Diretor Ezekutivu CCI-TL Nuno Trindade hatete atu halo reforma fiskal hodi fasilita emprejariu nasional no investidor sira halo investimentu iha rai laran, bele kontribui taxa ba estadu no loke kampu servisu ba Timor oan.

Ami apoiu tebes, politika governu nian, halo reforma fiskal, tanba bele fasilita emprejariu halo investimentu iha rai laran ho diak,’’dehan Nuno ba STL, Kinta (23/02/2017) iha knar fatin Akait.
Dom Virgilio, Husu Kampres 8 Respeita Malu no Prontu Simu Rezultadu

Dom Virgilio, Husu Kampres 8 Respeita Malu no Prontu Simu Rezultadu

DILI – Bibi atan Igreza katolika Timor Leste, liliu Bispu Dioseze Dili, Dom Virgilio do Carmo da Silva, SDB husu ba kampres sira atu respeita malu no pronto simu rezultadu kuandu kandidatura Prezidente Republika la eleitu ba Prezidente Republika.

Deklarasaun nee, fo sai husi Bispu Dioseze Dili, Dom Virgilio do Carmo, SDB liu husi intervista eksklusivu ho STL, hafoin remata vizita husi kanpres Angela, iha Episkopal Dioseze Dili, Lecidere, Kinta (09/02/2017).

Apela no husu ba sira atu halo kampania didiak, respeita malu, koalia didiak ba malu no kontrola militantes sira no simu rejultadu kuandu kanpres balun lakon,”dehan Dom Virgilio.
Julgamentu ba portugés retidu iha Díli durante tinan rua liu sei hahú iha tersa-feira

Julgamentu ba portugés retidu iha Díli durante tinan rua liu sei hahú iha tersa-feira

Julgamentu ba kazal ida ho sidadaun portugés ne’ebé retidu ona iha Timor-Leste durante tinan rua liu, akuzadu pekulatu, brankeamentu kapitál no falsifikasaun dokumental, sei hahú  tersa-feira ne’e  iha Tribunal Distritál Díli.

Marka ona ba sesaun rua -  tuir fali sei iha  14 fulan - marsu - julgamentu ba Tiago no Fong Fong Guerra tenki hahú, ba faze dauhuluk,  sei rona testemuña na’in tolu  ne’ebé aprezenta hosi  Ministériu Públiku.

Sira maka Mónica Rangel diretora jerál dezde 2013 iha Diresaun Jerál Impostos no ba  data akontesimentu hirak ne’ebé  refere ba kazu ne’e ba diretora nasionál impostu petrolíferu, no ninia responsável direitu, Câncio Oliveira, komissáriu Diresaun Jerál ba Impostu no diretór Alfandega.
Sosiedade Sivil Konsidera Taur Susesu Programa

Sosiedade Sivil Konsidera Taur Susesu Programa

DILI - Sosiedade sivil Timor Leste konsidera katak, durante mandate tinan lima (5) Prezidente Republika (PR), Taur Matan Ruak nian konsege hetan susesu iha ninia programa.

Tuir Diretor  FONGTIL (Forum Organizasaun Naun Governamental Timor Leste), Arsenio Pereirra hatete katak, Prezidente Republika (PR), Taur Matan Ruak hanesan xefe estadu atu garante paz no estabilidade.

Ita haree katak durante tinan 5, ita nia Prezidente da Republika nia halo servisu lubuk ida tuir nia kampania hatete,” dehan Diretor FONGTIL, Arsenio ba STL iha nia knar fatin, Caicoli-Dili, Segunda (27/02/2017).

Diretor FONGTIL haktuir, razaun susesu tanba Taur konsege konklui hotu 442 neebe eziste iha Timor Leste. Ida nee servisu neebe Taur halo durante nee. Diretor  FONGTIL argumenta, tinan lima Taur halo servisu lubuk ida neebe halo husi PR no ita hein katak prezidente foun mai nee bele kontinua diak liu tan fali ida nee.
Kanpres Labele Husu Pensaun Vitalisia Ba Estadu

Kanpres Labele Husu Pensaun Vitalisia Ba Estadu

DILI - Kandidatu Prezidente Republika iha nain walu, bainhira eleisaun povu hili entre sira nain walu ida sai Prezidente Republika, tenke sai servidor ida neebe maka diak no labele husu pensaun vitalisia ba estadu

Antes tinan 2017 ema hotu hotu protesta makas konaba lei pensaun vitalisia, nunee iha loron sanuluh, fulan Janeiru tinan ida nee, Parlamentu Nasional halo redusaun ba lei no haruka ona ba Prezidente Republika atu promulga.

Maibe bainhira lei nee to iha meja Prezidente Republika, Prezidente denunsia fali lei nee ba Tribunal Rekursu hodi hare ninia inkonstitusionalidade.
ANTONIO KALOHAN OPTIMISTA SEI HETAN KONFIANSA POVU SAI PR

ANTONIO KALOHAN OPTIMISTA SEI HETAN KONFIANSA POVU SAI PR

Kandidatu Prezidente Republika (PR) ba periodu 2017-2017, Antonio da Conceição “Kalohan” optimista sei hetan votus konfiansa barak liu kompara ho kandidatu nain ualu (7) sira seluk iha eleisaun prezidensial ne’ebe sei hala’o iha loron 20 Marsu tinan ne’e.

“Ha’u ba ho duni konviksaun ida katak, ha’u ba atu manan tanba ha’u la’os konvidadu ba rai ida ne’e. Ba eleisaun segunda volta ninian, ha’u ninia persentajen mak sei bo’ot liu tan fali duke maun Lu-Olo ninian, tantu maun José Luís Guterres, tanba ne’e ha’u mak sei manan iha eleisaun iha tinan ne’e,”argumenta kandidatu PR, Antonio da Conceição “Kalohan” deklara asuntu refere ba Jornalista sira, hafoin partisipa abertura Kongresu Nacional Partido Democrático (PD) ne’ebe hala’o iha Centro de Convenções de Dili (CCD), Sesta (24/02/2017).
ASANAMI-ANTONIO CONCEIÇÃO LIDERA PD BA PERIODU 2017-2021

ASANAMI-ANTONIO CONCEIÇÃO LIDERA PD BA PERIODU 2017-2021

Kongresu nasional Partido Democratico (PD) ba datoluk hala’o iha Centro de Convencões de Dili (CCD), husi loron durante loron tolu (24 – 26) fulan Fevereiru ne’e rezulta kandidatu Mariano ‘Asanami’ Sabino  sai Presidente ho Antonio de Conceição ‘Kalohan’ sai sekretario Jeral Partido Democratico ba tinan 2017 to’o 2021.

Iha Kongresu nee kongresista hamosu pakote kandidatu Prezidente no Sekretáriu Jerál PD hamutuk neén (6), primeiru, José Nominando Martins Buras no Francisco Borlaco, segundu, Constancio Pinto no Mariano “Asanami” Sabino, terseiru, Marcos da Cruz no Jacinto Gusmão, kuartu, Mariano “Asanami” Sabino no António da Conceição, kintu, Mariano ‘Asanami’ Sabino hó António da Conceição no pakote sestu, Júlio Sarmento ‘Meta Malik’ no Mariano Assanami.
PM RUI: ESTUDANTE MAKA HEROI LIBERTA POVU

PM RUI: ESTUDANTE MAKA HEROI LIBERTA POVU

Primeiru Ministru (PM), Rui Maria de Araújo hatete katak, estudantes mak kombatentes hodi liberta povu, tanba ne’e tenki aproveita oportunidade, estuda didi’ak no prepara-an hodi sai heroi ba povu.

PM Rui Araújo fó sai deklarasaun ne’e, iha nia diskursu, iha seremonia lansamentu Primeiru Ano Letivo Instituto Politéniku Betano (IPB), Kay Rala Xanana, Kinta (23/02), iha Betano Same.

“Ha’u nia liafuan espesiál ba deit estudante sira, ita bo’ot sira iha oportunidade atu prepara-an, didi’ak, atu sai kombatentes libertasaun do povu. Kombatentes da patria sira hatudu ona dalan mai ita durante 24 anos, sira la liu husi Universidade, sira la liu husi institutu, maibé sira dedika sira nia-an tomak atu liberta pátria. Agora ita nia tempu, liu-liu joven sira hahú kedas husi ensinu báziku sa’e to’o superior, ita hotu nia responsabilidade atu prepara-an didi’ak, nune’e iha 2030, ita bo’ot sira mós bele reklama títulu kombatentes libertasaun do povu,” hatete Rui Maria Araújo.
PN DISKUTI ONA LEI ARTISTA TL, KOPIA MÚZIKA EMA NIAN HETAN KASTIGU

PN DISKUTI ONA LEI ARTISTA TL, KOPIA MÚZIKA EMA NIAN HETAN KASTIGU

Parlamentu Nasionál (PN), dada’uk nee hamutuk ho Asosiasaun artista Timor Leste diskuti hela lei artista nian hodi regula múzika husi artista hotu iha Timor Leste.

Xefi Delegasaun Asosiasaun Artista Timor Leste, João Minta, informa katak, sira agradese tebes, tanba Parlamentu bele hamosu ona lei ida kona ba artista sira iha Timor Leste.

“Ami mai Parlamentu Nasionál, tanba iha esbosu lei ida, ne’ebé mak Parlamentu Nasionál mak kria rasik lei ne’e ba artista Timor Leste sira,” informa João Minta ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál (15/02).

domingo, 26 de fevereiro de 2017

BENSAUN XANANA GUSMAO, LU-OLO BA PRESIDENTE

BENSAUN XANANA GUSMAO, LU-OLO BA PRESIDENTE


José Maria Guterres*, opiniaun

Fulan oin povu Timor-Leste dala ida tan sei partisipa iha elisaun presidensial nebe tuir planu realiza iha dia 30 de Marsu 2017. Elisaun tinan ne’e hanesan elisaun direta ba dala haat depois Timor-Leste hamrik mesak hanesan nasaun ida indepedente no soberanu iha mundu rai klaran.

Hanesan ita hotu hatene, PR atual, Taur Matan Ruak fo sai ona ba publiku katak nia sei la re-kandidata-an ba segundu mandatu. Karik Taur hakarak maka nia sei bele konkore dala ida tan tamba lei mos fo dalan. Maibe Taur mantein nia pozisaun no promesa  nebe nia halo ona ba povu katak tinan ne’e hanesan mandatu ikus nudar Presidente da Republika.

Iha fulan hirak ne’e nia laran publiku akompanha liu husi media nasional sira kona ba Timor oan lubuk ida nebe formalmente prenche ona kondisoens atu kompete iha elisaun PR tinan ne’e. Kandidatus hirak ne’e hatudu duni katak sira iha bagazen politika naton atu sai Pesoal Numeru Um iha Timor-Leste.
ANGELA FREITAS SEI SUPORTA SAUDE INAN NO OAN

ANGELA FREITAS SEI SUPORTA SAUDE INAN NO OAN

Atu inan sira bele kria kondisaun ne’ebé seguru no saúdavel hodi transmiti nutrisaun ne’ebé diak ba ninia oan sira, kandidatu Prezidente Repúblika ho númeru neen, Angela Freitas iha ninia master plan sei tau atensaun máximu ba saúde inan no oan ninian.

“Ha’u hanoin tenki fó atensaun boot ba area saúde. Kria kondisaun ne’ebé diak, atu inan sira bele kria kondisaun hodi haree ninia oan sira iha situasaun sira hanesan malnutrisaun no menus susu been. Tanba hau hare fornesimentu husi HNGV foka liu ba edukasaun sivika oinsa maka inan sira ne’e fila ba uma no oinsa maka sira bele prepara an ho nutrisaun fornese ba ninia oan sira,” dehan kandidatu PR, Angela Freitas ba jornalista sira hafoin remata vizita sala pediatria (labarik-red) no malnutrisaun ninian iha Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), Kinta (23-02-2017).

Hanesan inan ida ne’ebé maka hamriik nuudar kandidatu Prezidente haree katak importante teb-tebes oinsa maka bele promove diak liu tan ema ninia saúde, atu bele kria no fó mós direitu ida ne’ebé inan ne’e bele hetan.

“Iha planu ne’ebé ha’u trasa, inan isin rua sei hetan bonus para bele fasilita sira, ajuda sira atu nune’e sira bele krese sira nia oan ho diak”, informa nia.
Sai Prezidente Lu-Olo Sei Lalori Fretilin Ba Aitarak Laran

Sai Prezidente Lu-Olo Sei Lalori Fretilin Ba Aitarak Laran

DILI – Kandidatura Prezidente Republika periodo 2017-2022 Francisco Guterres Lu-Olo hateten, karik povu hili sai Prezidente Republika nia (Kanpres Lu-Olo), sei kumpri deit nia mandatu hanesan Prezidente, no sei lalaori partidu Fretilin ba iha Palasiu Aitarak Laran.

Klaru ke eleitu sai Prezidente Republika ona naturalmete hau sei kumpri deit hau ninia mandatu hanesan Prezidente Republika, maibe hau  laba tama Aitarak Laran lori ho  partidu Fretilin para atu ba iha fatin neeba,” dehan Kanpres Lu-Olo, iha ninia diskursu, bainhira halo lansamentu ba kafe diskusaun, iha Bebonok, Comor, Dili, Sabdu (25/02/2017).
Kanpres Lu-Olo Lansa Kafe Diskusaun Lu-Olo

Kanpres Lu-Olo Lansa Kafe Diskusaun Lu-Olo

DILI – Kandidatura Prezidente Republika Francisco Guterres Lu-Olo halo lansamentu ba Kafe diskusaun Lu-Olo, iha Bebonuk, Dili.

Lansamentu kafe diskusaun Lu-Olo neebe maka halao iha loron Sabdu, (25/02/20170), Iha Bebonuk, Comor, Dili, nee ho objetivu atu kolia no diskuti konaba figura kandidatu Prezidente Republika neebe mai husi partidu Fretilin.

Januario Coreira hanesan membru ba kafe diskusaun Lu-Olo hateten, Objetivu prinsipal husi estabelese kafe diskusaun ida nee maka primeiru atu kolia no diskuti konaba figura kandidatu Prezidente Republika neebe mai husi partidu Fretilin.


Joventude Fretilin Labele Subar Aan

Joventude Fretilin Labele Subar Aan

DILI – Joventude maka airin ba nasaun Timor Leste, tanba nee joventude Fretilin labele subar, maibe buka prepara aan hodi aprende lisaun politik neebe maka diak husi lider nasional sira.

Bernadio de Jesus Cristo hanesan Komisaun Politika Partidu Fretilin, Postu Administrativa Don Aleixo, Munsipiu Dili, husu ba Joventude partidu Fretilin sira atu labele subar aan, maibe iha insiativa buka prepara aan hodi aprende politika husi lider sira.

Joventude ba oin labele subar aan, maibe iha inisiativa oinsa prepara aan, I buka meus ba nia lider sira para atu aprende politika hanesan ami parende politika husi sira, para atu bele aseguru future partidu Fretilin, future nasaun ida nee ba oin,” dehan Bernadio, liu husi nia diskursu, bainhira Kanpres Lu-Olo halo lansamentu ba kafe Lu-Olo, iha Bebonok, Dili, Sabdu (25/02/2017).
Taur Vizita Sentral Eletrisiade Betanu, Governu Aloka Osan Milaun 56 ba Eletrisidade

Taur Vizita Sentral Eletrisiade Betanu, Governu Aloka Osan Milaun 56 ba Eletrisidade

MANUFAHI – Sestu Governu Konstitusional iha tinan 2017 aloka Orsamentu Zeral Estadu milaun 56 ba sentral elertrisidade Hera no Betanu, maibe depende folin mina iha merkadu.

Prezidente Republika Taur Matan Ruak kontinua halao Vizita ba iha Sentral eletrisidade Betano, Munisipiu Manufahi hodi hare no rona direta preokupasaun neebe mak durante nee sira hasoru inkliu prosesu fornesementu ahi ba povu.

Iha vizita Nee prezidente Republika Taur matan Ruak akompania mos primeira dama Isabel Ferreira inkliu Asesor balun no mos hetan prezensa husi Vice Ministru Obras publiku januario Pereira hamutuk ho direitur kompania Puriakaria.
Brazil hanesan prinsipál benefisiáriu hosi empréstimu xinés ba Amérika Latina iha 2016 - estudu

Brazil hanesan prinsipál benefisiáriu hosi empréstimu xinés ba Amérika Latina iha 2016 - estudu

Brazil hanesan prinsipál benefisiáriu empréstimu xinés ba Amérika Latina, iha 2016, simu dólar millaun 15.000 ( euro millaun 14.183) hosi  Pekin, haktuir  relatóriu ida kentru estudu Diálogu Interamerikanu.

Ho  totál, kréditu oferese hosi Xina ba nasaun latinu-amerikanu sa’e ba 21.200 dólar millaun ( euro millaun 20.046), esplika  estudu ne’e.

Trata hanesan valór inferior ida ba volume ne’ebé atinje iha 2015, ho dólar  millaun 24.600 ( euro millaun 23.260). Área enerjia no infraestrutura kontinua sai prinsipu destinu capital nian.

kréditu xinés iha rejiaun supera hosi  Banku Mundiál, ho dólar millaun  euro millaun 8.200 (7.750), ka Banku Interamerikanu ba Dezenvolvimentu, ho valór dólar millaun 11.600 ( euro millaun 10.965).
Korespondente BBC nian akuzadu ba difamasaun iha Tailándia

Korespondente BBC nian akuzadu ba difamasaun iha Tailándia

Iha loron-sesta ne'e, Foreign Correspondents' Club of Thailand (FCCT) hatudu ona preokupasaun ho akuzasaun ba difamasaun ne'ebé aprezenta hasoru korespondente BBC nian Jonathan Head tanba nia notísia kona-ba kazu ida fraude nian.

Iha komunikadu ida, FCCT indika ona katak prosesu sei lori to'o limiti impostu sira hasoru jornalista sira iha Tailándia hodi investiga kazu sira hosi interese públiku nian lahó tauk ba "kastigu judisial sira".

Jonathan Head, korespondente iha Bangkok dezde tinan 2012 no prezidente FCCT nian, marka prezensa iha tribunal ida iha illa Phuket, iha súl nasaun nian, iha loron-kinta ne'e hodi deklara hanesan inosente hosi akuzasaun sira difamasaun nian, ne'ebé bele hasoru kastigu máximu ida kadeia tinan lima.

Iha 2015, jornalista britániku halo reportajen ba kazu hosi estranjeiru reformadu na'in rua ne'ebé sai hanesan vítima sira hosi golpe ida, liuhosi halo falsu sira nia asinatura, hodi halo sira lakon propriedade oioin iha Phuket.

Kesar ne'e hato'o hosi advogadu ida ne'ebé, tuir notísia hosi BBC, karik valida asinatura falsu hosi vítima ida lahó sira nia prezensa.

"Ami hein atu asuntu ne'e bele taka lalais, ho dalan loos no justu, ba ema hotu nia di'ak", afirma hosi FCCT hodi esklarese katak Head, hanesan parte interesadu, la partisipa iha elaborasaun komunikadu nian.

SAPO TL ho Lusa
Xina bandu atividade kristaun sira ne'ebé la halo iha igreja ofisial iha rejiaun Xinjiang

Xina bandu atividade kristaun sira ne'ebé la halo iha igreja ofisial iha rejiaun Xinjiang

Autoridade xineza sira bandu ona manifestasaun kristaun ruma ne'ebé la halo iha igreja sira ne'ebé autorizadu hosi Estadu iha rejiaun Xinjiang, iha extremu noroeste nasaun nian, hanesan medida "antiterorista". 

Pekin nia desizaun afeta ema katóliku no ema protestante sira, haktuir hosi funsionáriu ida hosi departamentu ba Asuntu Relijiozu sira no Minoria Étniku sira hosi Rejiaun Autónomu Xinjiang, iha loron-kinta ne'e, ba Rádiu Free Asia (RFA).

"Ema hotu tenki reza iha igreja autorizadu sira", hatete hosi funsionáriu, hodi hatutan katak igreja klandestinu sira hetan ona avizu hodi hapara lalais atividade tomak.

Iha Xina, manifestasaun kristaun sira nian hetan de'it lisensa iha ámbitu hosi Asosiasaun Patriótiku Xineza nian, igreja katólika ne'ebé aprova hosi Estadu no la depende ba Vatikanu.
EUA auzente iha konferénsia doador ba vítima sira hosi grupu "jihadista" Boko Haram

EUA auzente iha konferénsia doador ba vítima sira hosi grupu "jihadista" Boko Haram

Konferénsia ida ba doador sira ba vítima sira hosi grupu "jihadista" Boko Haram iha Nijéria no hosi nasaun sira ne'ebé besik hotu ona iha loron-sesta ne'e iha Oslo ho promesa ba osan hamutuk euro millaun 633 ne'ebé fó hosi nasaun hamutuk 14 no laiha partisipasaun hosi Estadus Unidus. 

Hamutuk, fó sai hosi Noruega ho folin dolar millaun 672, sei haruka ba rejiaun ida ne'ebé, tuir ONU, ema millaun 10,7 presiza ajuda emerjénsia.

Estadus Unidus, ne'ebé nia prezidente foun Donald Trump, fó sai ona hanoin hodi hamenus ajuda internasional, la aprezenta promesa ruma iha konferénsia.

"Estadus Unidus hatete ona katak sei fó sai depois nia kontribuisaun, nune'e la konta ho nia" iha folin ne'ebé fó sai hosi ministru Negósiu Estranjeiru noruegés, Borge Brende, ba imprensa.

ONU kalkula katak ajuda ne'ebé presiza ba tinan 2017 ba rejiaun hosi lagu Chade, ne'ebé halo parte hosi Nijéria, Níjer, Kamaraun ho Chade, aumenta ba dolar biliaun 1,5.

Hosi dolar millaun 672 ne'ebé promete ona iha loron-sesta ne'e iha Oslo, iha de'it millaun 457 maka relasionadu ba tinan 2017.

SAPO TL ho Lusa
Correspondente da BBC acusado de difamação na Tailândia

Correspondente da BBC acusado de difamação na Tailândia

Banguecoque, 24 fev (Lusa) -- O Clube de Correspondentes Estrangeiros da Tailândia (FCCT, na sigla em inglês) expressou hoje preocupação com a acusação de difamação apresentada contra o correspondente da BBC Jonathan Head pela sua cobertura a um caso de fraude.

Num comunicado, o FCCT indicou que o processo vai pôr à prova os limites impostos aos jornalistas na Tailândia para investigar casos de interesse público sem receio de "represálias judiciais".

Jonathan Head, correspondente em Banguecoque desde 2012 e presidente do FCCT, compareceu na quinta-feira num tribunal da ilha de Phuket, no sul do país, onde se declarou inocente das acusações de difamação, pela qual enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão.

Em 2015, o jornalista britânico cobriu o caso de dois estrangeiros reformados que tinham sido vítimas de um golpe, através da falsificação das suas assinaturas, o que fez com que perdessem várias propriedades em Phuket.

A queixa foi apresentada por um advogado que, segundo a notícia da BBC, alegadamente validou a assinatura falsificada de uma das vítimas sem estas estarem presentes.

"Esperamos que este assunto seja encerrado rapidamente, de forma clara e justa, para o bem de todos", afirmou o FCCT, esclarecendo que Head, como parte interessada, não participou na elaboração do comunicado.

ISG // SB
Indonésia e Austrália querem concluir acordo de livre comércio e estreitar cooperação naval

Indonésia e Austrália querem concluir acordo de livre comércio e estreitar cooperação naval

Sydney, Austrália, 26 fev (Lusa) -- Os líderes da Indonésia e da Austrália concordaram em finalizar um acordo de livre comércio e em estreitar a cooperação naval, tendo instado os países na região da Ásia-Pacífico envolvidos em disputas territoriais a obedecerem à lei internacional.

O Presidente indonésio, Joko "Jokowi" Widodo, chegou a Sydney no sábado para a sua primeira visita à Austrália, e o líder do país e o primeiro-ministro Malcom Turnbull disseram hoje que concordaram concluir um acordo de livre comércio este ano.

Os líderes testemunharam também a assinatura de um acordo para reforçar a segurança marítima e proteção fronteiriça na região.

A Indonésia não tem qualquer disputa territorial com a China no Mar do Sul da China, mas tem tensões porque a proclamada linha da China representando as suas revindicações sobre a maior parte do mar parece sobrepor-se à zona económica exclusiva da Indonésia.

FV // JPS
LH LA KONTENTI XANANA HAKUAK WIRANTO

LH LA KONTENTI XANANA HAKUAK WIRANTO

Organização Não Governamental (ONG) Lao Hamutuk la kontenti ho aktu Ministru Planeamentu no Investementu Estratéjiku (MPIE), Kay Rala Xanana Gusmão, nian foin lalais ne’e ba hakuak Ministru Defeza Indonesia, Wiranto, tanba Wiranto nia kazu kona ba Timor Leste la’o hela iha Tribunal Internasionál.

Reprezentante ONG La’o Hamutuk, Celestino Gusmão, kestiona katak,  kona ba krime pasadu, liu-liu iha tempu funu to’o 1999, Timor oan barak sofre no barak mate.

“Ha’u nia hanoin, se Ita bo’ot eleitu sai Prezidenti Repúblika, intervensaun saida mak ita bele hakotu impunidade sira ne’e, liu-liu ita nian relasaun ho Indonesia. Oras ne’e dada’uk, ita foin hatene katak, Ministru Xanana Gusmão hasoru malu ho Wiranto, ema ne’ebé nia akuzasaun seidauk hotu  husi painel especial ba krime graves ba Wiranto la mate. Tanba saida mak ita nia lider bo’ot sira ba hakuak malu, hamnasa. Ne’e mai ha’u, karik ne’e hanesan insulta ida ba povu Timor Leste, ba terus naruk ne’ebé Xanana Gusmão mós hola parte, no ita bo’ot rasik mós hola parte,”lamenta Celestino Gusmão, ba kandidatu PR, Francisco Guterres ‘Lu-Olo’, baihira Lu-Olo hasoru malu ho sira iha FONGTIL Caicoli-Dili, Kinta (23/02).
TELKOMCEL PRONTU HAKRUK BA REGRAS GOVERNU

TELKOMCEL PRONTU HAKRUK BA REGRAS GOVERNU

Manejer Marketing Telkomcel, Samantha Abel, deklara, kompañia Telkomcel nu’udar kompañia komersial ida iha Timor Leste (TL), tanba ne’e sempre hakruk hodi ko’opera ho Governu iha aktividade saida deit liu-liu implementasaun lei  selu taxa ba publisidade no seluk tan.

“Telkomcel nu’udar kompañia komersial ida iha Timor Leste, tanba ne’e ami sei suporta no sei halo tuir, regras ne’ebé mak iha tantu iha ona no foin mak atu implementa,”Manajer Marketing, Samantha Abel, ba Jornal  Nacional Diário iha nia servisu fatin Timor Plaza (TP), Kinta (23/2), relasiona ho planu Governu sei implementa lei  selu taxa ba publisidade nian.

Samantha haktuir, nu’udar empreza internasional ne’ebé estabelese iha TL hakarak ka lakohi tenki moris tuir regulamentu  saida deit mak nasaun ne’e iha  nune’e aktividade saida deit mak kompañia refere hala’o bele la’o ho diak no susesu.

Tanba ne’e, Samantha dehan, Telkomcel sei  hakruk ba lei ne’ebé mak  tuir Governo nia planu sei implementa   lei kodigu penal ho númeru 51 /2006/28 de Dezembru kona ba lisensiamentu  publisidade nian.
Komunidade Kontinua La Kompriende Lala’ok HIV

Komunidade Kontinua La Kompriende Lala’ok HIV

Timor –Leste hasoru dezafiu bo’ot atu redus infeksaun Human Immunodeficiency Virus (HIV) foun, tanba maioria komunidade iha area rural la kompriende prosesu transmisaun virus ne’e h no risku ne’ebe iha.

Iha tinan 2013, governu estabelese Komisaun Nasional Kombate HIV/SIDA hanesan instituisaun estado nian hodi halo koordenasaun multisektoral ba problema HIV no halo kampanha sosializasaun ba komunidade.

Program Manager Organizasaun Esperansa, Inacio Maria hateten sosializasaun ne’ebe durante ne’e governu halo iha nivel nasional (munisipio) deit, la to’o ba iha area rural.

“Iha fatin hotu ne’ebe ami vizita, ami husu kona ba liafuan HIV mos sira lahatene, sira so hatene HIV ne’e moras aat ida, entaun informasaun sira iha deit fatin publiku e area rural seidauk,” nia hateten iha seremonia loron mundial HIV/SIDA, iha Dili.
Populasaun Rihun 40 Seidauk Asesu Ba Sintina

Populasaun Rihun 40 Seidauk Asesu Ba Sintina

Populasaun Timor-Leste rihun 40 (32%) mak sei soe foer bo’ot arbiru tanba laiha sintina, tuir dadus sensus uma kain tinan 2015 nian.

Mesmu nune’e iha duni mudansa ba dadus ne’e, tanba iha tinan 2010 populasaun 39% soe foer arbiru no  iha 2015 tuun ba 32% e presiza servisu maka’as liu tan atu komunidade hotu bele iha asesu ba sintina.

Xefe Departamentu Vigilansia Sanitaria e Saude Ambiental Ministerio Saude, Tomasia de Sousa rekonese, katak komunidades iha ona konsiensia hodi soe fo’er bo’ot iha fatin, so ke sira nia kbi’it mak laiha atu harii sintina ne’ebe adekuadu no falta bee moos.

“Ita presiza haforsa sira (komunnidade) nia konsiensia liu –liu asesu ba bee, tanba saneamentu ne’ebe adekuadu ne’e tenke iha bee moos,” nia hateten hafoin partisipa iha selebrasaun loron mundial sintina, iha salaun Institutu National Saude Comoro, Dili.

sábado, 25 de fevereiro de 2017

PM Rui: Prepara Aan Didi’ak atu sai Kombatente ba Libertação do Povo

PM Rui: Prepara Aan Didi’ak atu sai Kombatente ba Libertação do Povo

SAME, (ANTIL) - Primeiru-Ministru (PM), Rui Maria de Araújo hateten katak agora ita iha oportunidade atu prepara aan  didi’ak hodi sai kombatente ba libertação do povo tan libertação da pátria, kombatente sira hatudu ona dalan mai ita.

“Prepara aan didi’ak atu sai kombatente ba libertação do povo. Kombatente ba libertação da pátria, sira hatudu ona dalan. Sira la liuhusi universidade, sira la liuhusi institutu maibé sira dedika sira-nia aan tomak hodi liberta pátria,” PM Rui husu ba estudante sira tomak iha Timor-Leste bainhira halo intervensaun, iha programa lansamentu Instituto Politécnico de Betano (IPB), Same, Maunfahe, Kinta (23/2).

Nia reforsa, agora ita-nia vez, liliu joven sira hahú kedas husi ensinu báziku sa’e to’o ensinu superiór, ita hotu nia responsabilidade atu prepara aan didi’ak hodi nune’e iha 2030, tuir périodu ne’ebé Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál (PEDN) defende tiha ona, estudante sira mós bele reklama títulu kombatente libertação do povo.

“Atu serbisu ba libertação do povo la’ós fásil. Tenke estuda maka’as, tenke kadi maka’as tebes imi-nia kuriozidade atu aprende,”  hateten tan xefe sestu governu konstitusionál ne’e ba estudante sira tomak.
AIFAESA Identifika Loja Xineza Komete Infrasaun

AIFAESA Identifika Loja Xineza Komete Infrasaun

DILI, (ANTIL) – Serbisu Autoridade Inspesaun no Fiskalizasaun ba Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentár, Instituisaun Públika (AIFAESA, I.P)  apreende (foti) produtu barak husi loja xineza iha parte Bekora no Komoro nian.

Inspetora AIFAESA, Madalena Sarmento ba ANTIL iha Sesta ne’e, sasán ne’ebé apreende prosesu hotu ona no konvoka hamutuk ho loja na’in no asina tiha ona auto. Maibé iha na’in balun ne’ebé seidauk mai no sasán ne’ebé foti ne’e sei rai iha fatin operasaun nian atu hatudu ba loja-na’in katak sasán ne’ebé foti husi sira-nia fatin.

Sasán ne’ebé komete infrasaun ne’e hanesan, Coca-Cola lata no botir, Fanta, Serveja, Mantega ho marka Blue Band, Paun Rahun, Biskuit Gabind, Cokolate, Tic-Tac, Dancow no makanan ringan sira seluk ho marka letra Xina.

“Infrasaun barak ne’ebé hetan maioria iha loja Xina iha parte Bekora no Komoro, husi parte restaurante nian mak sasán temperus ne’ebé hodi tein, depois iha loja balun foti serveja no ai-fuan lokál hanesan ai-nanas”, Madalena relata iha Matadouru.
Governu Xina Entrega Sistema CCTV Ba Instituisaun PNTL

Governu Xina Entrega Sistema CCTV Ba Instituisaun PNTL

Dili, (ANTIL) – Governu Xina liu hosi nia Embaixadór iha Timor-Leste (TL), Fu Yuangcong entrega sistema Closed Circuit Television (CCTV) 50 (Lima Nolu) ba Polisia Nasionál TL (PNTL) atu monitoriza movimentasaun púliku iha kapital Dili.

Tuir Komandante Kerak Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL), Julio da Costa Hornai apresia no orgullu tebes ba Governu Xina ho kooperasaun liuhosi Ministériu Interiór TL ne’ebé ajuda polisia atu kontrola no monitoriza  situasaun na’ok, asaltu, asidente tráfiku no arte marsiál sira.

“Kamera video no sistema televizaun hosi CCTV uza hodi prevene no evita krime iha espasu públiku atu garante seguransa no estabilidade nasaun nian” Komandu PNTL, Julio da Costa Hornai liuhosi intervensaun iha ámbitu serimónia entrega CCTV, Caicoli, Kinta (23/02).
MI Longuinhos: Kamera CCTV Bele Reprezenta Matan Polisia

MI Longuinhos: Kamera CCTV Bele Reprezenta Matan Polisia

Dili, (ANTIL) – Kamera Closed Circuit Television (CCTV) ne’ebé lansa ona iha Kapitál Dili bele reprezenta matan Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL) wainhira seguransa la marka prezensa iha momentu akontesimentu.

Lia hirak ne’e hato’o hosi Ministru Interiór, Longuinhos Monteiro iha nia intervensaun ba serimónia entrega  CCTV hosi embaixadór Xina, Fu, Yuangcong hamtuk 50 ba PNTL iha Caicoli, Kinta (23/02)

“Uluk ita servisu troka malu ho oras maibé dadaun ne’e kamera komesa barak atu iha vizibilidade atividade servisu nune’e bele monitoriza espasu públiku di’ak liu tan ho sirkunstasia trankuilidade ordem públiku nian” MI Longuinhos haktuir.

Objetivu lansa Kamera CCTV iha kapitál Dili atu fasilita polisia hodi determina asaun iha terenu no monitoriza koredoór balun ne’ebéé la konsege hetan asesu.
AUSTRÁLIA COMETE CRIMES CONTRA A HUMANIDADE?

AUSTRÁLIA COMETE CRIMES CONTRA A HUMANIDADE?


Tribunal acusa ou arquiva?  Terá o Tribunal Penal Internacional (TPI na sigla portuguesa ou CCI no acrónimo anglo-saxónico) a coragem e a independência para acusar os governantes australianos de crime contra a Humanidade pela política criminosa que têm seguido nos últimos anos em relação a emigrantes e refugiados?

Jorge Fonseca de Almeida – Jornal Tornado, opinião

A acusação apresentada este mês pela GLAN (Global Legal Action Network), uma organização não-governamental sediada em Londres, vem desvendar o horror e o calvário em que se transformam as vidas de emigrantes e refugiados que procuram a Austrália como país de acolhimento.

A Austrália criou e mantém em funcionamento campos de concentração onde a crueldade, a falta de cuidados e os abusos são sistemáticos. Contudo os governantes australianos, para escapar ao escrutínio interno do seu povo, não implantaram os campos de detenção directamente no seu território mas em ilhas offshore e entregando a gestão do campo a empresas privadas.