sexta-feira, 10 de março de 2017

FATUK MUTIN : “POVU MAK HARII ESTADU”

PARTILHAR
Kandidatu Prezidente da Republika (PR), Antonio Maher Lopes ‘Fatuk Mutin’, hatete, Estadu Timor Leste ne’e povu mak hari’i no la’os mosu mai hanesan milagre.

“Povu sira ninia esforsu no dedikasaun tomak husi prosesu ida que naruk tebtebes mak ita hodi harii Estadu ida ne’e, tanba ne’e Estadu tenke reprezenta ninia povu ida, quanto mais hanesan povu mak hili prezidente liu husi ejerse sira ninia direitu, tanba ne’e povu ninia direitu no hakarak ne’e tenke refleta duni iha ne’eba (Prezidente da Republika-Reed),” Fatuk Mutin ba jornalista sira iha, Suku Fahi-Lebu, Postu Administrativu Bazartete, Munisípiu Liquiça, Kinta (09/03/2017).

Tuir kandidatu independente ne’e katak, iha konstituisaun hatete ona koselho Estadu, ne’e bele sai instrumentu ida que bele halibur reprezentasaun husi estratifikasaun social ne’ebe mak iha hanesan, husi uma lisan, igreja katolika, joventude, movimentus kooperativus no jornalismo, hodi reperezenta povu atu fo hanaoin ba prezidente da republika halo toma desizaun.

Fatuk Mutin dehan, asembleia estadu ne’e bele dehan mos hanesan asembleia popular ne’ebe bele reprezenta estratifikasaun social, e presija tebes sira ninia prejensa iha ne’eba tanba sira mak besik no koinese liu povu kondisaun realidade.

Nia salienta, reprezentante povu ne’ebe mak sei tur iha ne’eba (Palacio Prezidencia Aitarak-Laran-Reed) ne’e atu bele reprezenta duni povu ninia interese no interese particulas sociedade.

Enkuantu tuir observasaun JN-Diário iha terenu nota katak, kampaña ne’e hetan prezensa komunidade oituan, no la iha prezensa husi observadores nasional nomos segurnsa PNTL.ito

Jornal Nacional Diário
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: