quinta-feira, 17 de agosto de 2017

21 Agostu Sei Anunsia VII Governu koligasaun

PARTILHAR
DILI - Loron 21 Agostu 2017 deputadu hamutuk 65 kuatru lejislatura sei simu pose hodi halao knar durante tinan lima, nunee mos iha biban nee sei anunsia VII Governu koligasaun neebe sei forma husi partidu Fretilin, PLP no Khunto.

Sekertairu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri hateten, Domingu desizaun final ba diskusaun koligasaun entre Fretilin, PLP ho Khunto, segunda deputadu kuatru lejislatura sei simu pose iha Parlamentu, iha neeba maka sei anunsia VII Governu koligasaun.

“Domingu desizaun final, segunda ami sei iha Parlamentu neeba, depois maka ami sei anunsia konaba VII Governu koligasaun,” dehan Sekjer partidu Fretilin Mari, ba jornalista sira iha Hotel Novu Turismu, Kinta (17/08/2017).

Responde konaba Prezidente partidu CNRT Xanana Gusmao apoia Governasaun nee, Aman ba dezemvolvimentu nee hateten, Hotu hotu apoia katak partidu mais votadu maka tenke iha inisiativa, entaun fo todan nee mai Alkatiri hodi halao servisu.

Eis Xefi du Governu iha permeiru Governu konstitusional nee hateten, Prezidente Republika hakarak iha Segunda Feira ou Tersa feira simu ona mensajen husi Fretilin, para Prezidente Republika bele hare halo nusa maka nia bele nomea ona Primeiru Ministru. 

Carme Ximenes EST2 | Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: