sexta-feira, 23 de junho de 2017

Karik Partidu Fretilin Kaer Ukun, Bobonaro Husu Implementa ZEESM

PARTILHAR
BOBONARO - Dezenvolvimentu Oecusse nian furak, halo komunidade area Postu Administrativa Bobonaro, kaben sulin. I sira husu, karik Partidu Fretilin manan eleisaun no kaer ukun, atu implementa ZEESM ba area Munisipiu Bobonaro hanesan implementa ona iha Oecusse. Atu nunee munisipiu Bobonaro mos sai hanesan ho Oecusse.

Kuandu Partidu Fretilin manan eleisaun no kaer ukun, ami hakarak Munisipiu Bobonaro, liliu Postu Administrativu Bobonaro, implementa ZEESM. Atu nunee, ami nia munisipiu nee sai hanesan mos ho Oecusse. I Oecusse nian furak agora nee, halo ami kaben sulin,” hateten Florindo Marques, komunidade Postu Administrativa Bobonaro iha dialogu ho Sekjer Partidu Fretilin Mari Alkatiri iha Bobonaro Vila, Kinta (22/6/2017).

Desde ZEESM Timor Leste implementa iha Ambeno, Oecusse, ema barak kestiona katak, governu aloka orsamentu ba Rejiaun Oecusse maibe sira dehan dezenvolvimento lalao. Afinal lae. Sekjer Partidu Fretilin (nomos actual Prezidenti Autoridade RAEOA no ZEESM TL iha Oecusse, halo duni dezenvolvimentu iha Oecusse. Realidade bele haree ba Ponte Noefefan, Irigasaun Tono, no Central Elektrisidade Inur Sakato neebe foin lalais nee inagura tiha ona.


Jose da Costa informa tan. Nia dehan, durante nee ema barak lansa propaganda iha media social katak, dezenvolvimentu iha Oecusse lalao. Povu sai vitima ba dezenvolvimentu ZEESM Timor Leste iha Oecusse, maibe realidade laiha.

Hatan kestaun hirak nee, Mari Alkatiri hateten, Oecusse sai hanesan politika ba dezenvolvimentu nasaun. Husi Oecusse dezenvolvimentu ekonomia sei sulin ba munisipiu sira seluk. “Maibe hau lakoi munisipiu hot-hotu tenke furak. Ida-idak ho ninia furak rasik. Nee signifika katak, politikia nasional dezenvolvimentu hahu husi Oecusse depois mak sei hakat ba munisipiu sira seluk,” hateten Alkatiri.

Kesar Xefi Suku

Iha biban hanesan, komunidade balu kesar Xefi Suku ba Partidu Fretilin tanba deskonfia halo kanselamentu ba osan veteranus. Keixa nee hatoo direita husi Lucas Moniz ba Mari Alkatiri.

Lucas esplika, nia aman rekoinese nudar membru veternus ida, merese hetan osan veteranus. Maibe bainhira Komisaun Homenajen husi nasional ba halo verifikasaun iha neba, diskonfia xefi suku kasela tiha. Ho problema nee, nia husu ba Sekjer Partidu Fretilin Mari Alkatiri bainhira Fretilin manan iha eleisaun no kaer ukun, bele hadia fali.

Hau nia aman, ema luta nain ida. Merese hetan osan veteranus, maibe bainhira Komisaun Homenajen Nasional mai halo verefikasaun dadus,  ho odiu, xefi suku kansela tiha. I hau husu, bainhira Fretilin manan eleisaun no kaer ukun, bele hadia fali ka lae,” hateten Lucas.

Jose da Silva (membru veteranus) dehan tan. Ema neebe uluk lakohi Timor Leste hetan ukun aan, sira mak simu fali subsidiu veteranus. “Ami neebe uluk luta, fo aan ba mate, too agora seidauk hetan subsidiu veteranus”.

Hatan problema nee, Mari Alkatiri hateten, “Hau dehan, sekuandu loke fali inkriasaun sira mak akontese hanesan nee, iha konsensia duni. Veternus tau fila fali naran no iha direitu reklama fali liu husi komisaun foun ida neebe sei harii”. Carme Ximenes

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: