quarta-feira, 7 de junho de 2017

Refleksaun Badak. Hakarak hatan no kombate propaganda ka issu sira nebe mak iha

PARTILHAR
Konis Maubere, opiniaun

Tuir Borza Da Costa dehan nune nundar maubere oan tenke fo tulun nia maluk maubere sira tuir saida deit mak nia iha.

Komadante Nicolau Lobato fo hanoin mai ita katak, kritika no auto-kritika atu kurizi hodi bele sai forca liu tan.

Ita quando atu halo kritika tenke ho fuan no laran, no mos tenke iha Ciencia basiku no referencia hodi sai sasukat ba ita nia kritika nebe atu halo kurizi ba ema ka entidades sira inclui mos partidos politikos nia sistema.

Fretilin komesa hatudu ona liu husi ninia natureza Frentista ho ninia prinsipio camaradazen no esperito Revolucionario hodi hametin Democracia no kuda Democracia iha rain ida ne. Hakarak hatene lolos prosesu democracia iha Fretilin nia laran " mai ita hamutuk hodi bele hatene no dezemvolve diak liu tan. Se ita iha liur deit dala ruma persepsaun deit.

Agora konaba prosesu nivel partidu no quase mai husi sistema confecial Democratico nebe eziste iha mundu tomak nebe ema hakarak aplika ba nia instituisaun ka ita nia partido.

Enquanto Fretilin atu sai Lideranca ka quadros ba partido liu husi Conferencia, Aldeia, Sucu, Sub-Distrito, Distrito to'o Nasional.

Kongresso mak orgaun ida nebe mak as liu iha Fretilin nia laran , katak ita tenke tuir prosesu legal.

Ne'e laos fahe ba malu deit hanesan partido seluk halo ida ne'e sistema ladiak.

Ita iha estatutu , iha regimento no regulamento , estatutu mos fo dalan atu militante sira se deit maka iha kapacidade, hatene servisu no prense kriteria nebe mak regulamentu no estatutu haruka nia bele bele tama. ita fahe deit ba malu ita kontra ita nia estatutu no kontra Lei.

Lori ita hanoin hamutuk saida mak iha no akontese iha mundu realistik lori ita ba hare, no lori ita sai maduru hodi halakon ita nia arogancia no odiu vigansa ba malu liliu tama to'o personalidade.

Iha kontesto ita bele kompara ho PD Indonesia SBY nian .... Agora nia oan mane Edi Basgoro .... nia iha pozisaun nebe boot estrategi .... ne tamba nia laos eleisaun directa ka mai husi kongresso no konferecia ruma. ... ne tamba figura familia.(aman).

Iha Indonesia Sukarno hahu nia oan Megawati mak hatutan, iha partidu Comunista Cuba, iha neba sira aplika mono partido(partido ida deit) laos multi partidarismo maibe Fidel Castro nia idade la suficiente atu jere organizasaun nia entrega ba nia alin Raul Castro. La iha Lei ida mak bandu. Mekanismo nundar padraun ida hodi sukat valansu justica ida maibe keta haluha....

Konsiencia liberta povo nia sentido luan tebes,ex familia uma laran iha konsiente atu lori povo ne no konsegue liberta povo tamba sa labele? Ejijencia povo mak tenke libertadu agora sese mak sai autor ba libertador ne konsiensia ida karik familia uma laran mak prense ona rekejitus libertasaun povo nian hau hanoin la sala?

Maibe Compatriota Lutada sira Democracia mos haktu'ur ho nia regra no liberdade mos ho nia Limitasaun hodi bele eleba sai sasukat ida ba ita hotu nebe maka moris iha pais ida ne'e.

Ita karik iha diferencia boot kona ba saida mak partidos politikos, no saida mak sociedade sivil. Diferencia sira ne'e natural. Oinsa mak ita dezemvolve diskusaun ida ke klean, objectivu no nesesariu atu hetan sinteze ida ke aplikavel no bele tulun hari sistema partidaria ke raelmente kontribui ba saude Democracia hodi bele fo sustenta konstruksaun de Estado.

Fenemena barak tebes mak ohin loron mosu iha ita nia oin, koko nafatin ita nia konsiencia no honestidade atu sukat, atu hanoin no liu ne hodi ita foti medida ka aksaun hodi presiza ita hatan.

Dala barak Democracia sai instrumentu ida hodi bele atingui konkista ruma. Nelson Mandela lori tempo naruk hodi hakarak kombate prokonseitu ne. Diak liu mak autensidade (buat nebe mak hela ho ita mak tranfarancia no honestidade no mai ho pregressista ida que diak.

Diferencia, kores, intereses, estrategia nst la signifika ita diferencia iha RDTL, lori diferencia sira ne'e mak ita hamosu kritika ba malu.lori diferencia sira ne mak ita bele hadia hamutuk.

Hanoin hamutuk.

Abraco, hamutuk ita bele
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: