quarta-feira, 19 de abril de 2017

ELPAR SEI HALA’O MÓS IHA KOREA, INGLATERRA HO IRLANDA

PARTILHAR
Secretariado Técnico Administração Eleitoral (STAE) ho Comissão Nacional das Eleições (CNE) sei estabelese sentru votasaun iha Korea, Inglaterra ho Irlanda atu fasilita traballadores Timoroan sira bele tuir Eleisaun Parlamentar (ElPar).

“Agora dadaun Ministeriu Negosius Estranjeirus no Koperasaun (MNEK) halo hela identifikasaun, iha tempu badak sei rekomenda ba Konsellu Ministru para bele halo desizaun, atu aumenta tan Nasaun no sentru votasaun ne’ebe tuir informasaun katak, sei loke tan iha Korea Inglatera no Irlanda. Tanba ita nia traballador barak maka serbisu iha ne’eba”, hateten Diretor Jeral STAE Acilino Manuel Branco ba jornalista sira iha nia knar fatin Matadoru Díli semana ne’e.

Ho estabelesementu sentru votasaun iha nasaun tolu ne’ebe mensiona ona iha leten, Acilino Manuel Branco dehan katak, sentru votasaun no estasaun votasaun sei aumenta liu atus resin.

“Total sentru votasaun iha eleisaun prezidensial hamutuk 793 nune’e STAE sei aumenta tan sentru votasaun iha eleisaun parlamentu tinan ne’e (2017) sei sa’e ba 839 no estasaun votasaun husi 941 sei sa’e ba 1115 iha territoriu Timor laran inklui mós estranjeirus”, Acilino Branco haktuir.

Diretor STAE ne’e fundamenta katak, kestaun ne’e iha faze diskusaun entermos de konsultas ne’ebe mak parte MNEK tenke propoin ida ne’e, tanba tuir lei parte MNEK mak iha kompetensia atu bele rekomenda.

Entretantu Acilino mos informa iha sentru votasaun tolu ne’ebe iha tiha ona iha estranjeiru, agora dadaun hahú hala’o hela atualizasaun.

“Iha nasaun rua Australia no Portugal fatin tolu ne’e komesa halo dadaun ona atualizasaun, tanba ne’e kalendariu ba resenseamentu preve mos ba loron Sabadu no Domingu atu nune’e bele fasilita mos ita nia maluk sira iha rai liur bele hola parte ba halo atualiza”, dehan Acilino.

Aleinde ne’e ministru negosiu estranjeiru e kooperasaun (MNEK) Hernanio Coelho hateten, posivelmente sei loke tan sentru votasaun iha nasaun ne’ebe maka Timoroan hela barak.

“Proposta MNEK hatama ona ba konsellu ministru semana oin sei diskuti konaba posibilidade, alargamentu konaba ita nia regulamentu eleisaun exterior ba iha rai seluk, hanesan Korea no Inglatera i sei diskuti mos konaba lojistika no orsamentu”, Hernanio Coelho dehan.

Entretantu iha eleisaun Prezidensial foin lalais ne’e, hala’o deit iha Australia no Portugal Lisboa, maibé iha eleisaun parlamentar ne’e, STAE no CNE sei loke tan sentru votasaun iha Korea, Inglaterra no Irlandia, atu fasilita Timoroan sira ne’ebe durante ne’e serbisu iha rai liur ne’e bele mos hola parte iha prosesu festa demokrasia hodi ejerse sira nian direitu de votu hanesan sidadaun Timor.

Iha parte seluk Direktur Jeral SEPFOPE, Paulo Alves dehan, nia parte seida’uk hatene konaba sidadaun Timor ne’ebe mak oras ne’e iha Korea do Sul atu tuir eleisaun parlamentar, maibe se la hala’o eleisuan parlamentar iha ne’eba ho numeru 2000 resin ne’e lakon sira nia direitu.

Ohin loron nee Timor oan  nain 2.400 liu mak  servisu iha Korea do Sul, sei lakon direitu iha eleisaun parlamentar wainhira la realiza eleisaun iha nasaun refere.

 “Iha Korea do Sul Timor oan barak tebes 2.000 e tall ona, signifika halo eleisaun iha ne’eba kontribui mos ba eleisaun rasik, i bainhira la halo eleisaun iha ne’eba ema na’in hira mak lakon nia dereitu atu hili sira nia partidu reprezenta iha parlamentu nasional,” dehan Paul Alves ba jornalista sira iha Parlamentu Nasional, Segunda (17/04/2017).

Direktur Jeral SEPFOPE ne’e hatutan, SEPFOPE prontu atu koopera ho Estatal karik atu identifika sira nia hela fatin no servisu iha Korea do Sul SEPFOPE prontu koopera tanba adidu SEPFOPE mos reprezenta Timor iha ne’eba. Maibe, tuir Paul, proseseu sira ne’e respoensalve Servisu Teknika Administrativu Eleitoral (STAE) ho Ministeriu Negosiu Estrangeiru no Kooperasaun (MNEK) nian.gmn/ eus

Jornal Nacional Diário
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: