sexta-feira, 27 de janeiro de 2017

Inskrisaun Estudante Foun UNTL Lao Ona, Francisco: UNTL Lahalo Korupsaun

PARTILHAR
DILI - Inskrisaun ba estudante foun Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL) hahu ona, maibe iha informasaun neebe espalla katak UNTL ho Ministeriu Edukasaun (ME) halo korupsaun ida nee lalos, se mak koalia tenke hatudu evidensia.

Kestaun nee hatoo husi Reitor UNTL Francisco Miguel Martins katak,  informasaun dehan kada estudante foun mai halo rezista obrigatoriu tenke lori jornal ida-idak hodi haree naran neebe publika, ida nee laiha kondisaun neebe mak universidade tau hanesan kriteria, estudante atu sosa jornal, ou atu lori jornal kada estudante nee lae, UNTL lahalo korupsaun.

Kriteria hotu ME mak halo, i publika naran mos ME mak publika iha jornal, neebe husi UNTL lahatene, derepente deit mosu informasaun dehan halo korupsaun ida nee halo sira mos hakfodak. Se deit mak hatene katak UNTL ho ME halo korupsaun ba estudante foun ida nee tenke mai hatudu provas atu nunee haree komfiaves kalae, nebe keta naran koalia ema seluk dehan halo korupsaun bainhira laiha provas,” katak Francisco iha nia knar fatin ba Jornalista Segunda (23/01/2017) iha kampus Induk UNTL.

Nia hatete, labele naran koalia ema seluk, bainhira hakarak futuru nasaun lao diak tenke koalia los, no hatudu evidensia, se kuandu koalia ema seluk dehan korupsaun maibe laiha evidensia,  ema nee bele kondena fali ba iha tribunal.

Iha fatin hanesan Estudante Foun Finalista husi Eskola Sekundaria Santo Antonio Manatuto, Iria Angelina Lourdes hatete, hanesan estudante foun iha kriteria neebe mak fo atu rezista, sira lori jornal neebe mak publika sai naran no mos orsamentu neebe mak halo rezista nian hamutuk 87 dolares. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (24/1/2017). Guilhermina Franco/Jacinta Siqueira

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: