sábado, 24 de fevereiro de 2018

Hasai Boina Mean Rua Husi Emblema AMP, Taur: Desizaun Iha Tribunal

PARTILHAR

DILI - Relasiona ho deklarasaun Comisaun Nasional Eleisaun (CNE) nian neebe maka proive (bandu) partidu hotu neebe konkore iha eleisaun antisipada labele uza emblema rezistensia iha emblema partidu.

Maibe husi Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) figura rua Xanana Gusmao no Taur Matan Ruak neebe maka iha emblema AMP uza atributu rezistensia ho Farda Falintil nian no boina mean  viola lei eleitoral.

Hatan ba ida nee Porta Voz AMP, Taur Matan Ruak hateten, sira esforsu prense rekizitus  nudar Aliansa ida hodi hasoru eleisaun antisipada maibe, kuandu dehan rekezitus viola lei eleitoral nee deizaun husi tribunal laos iha CNE nia liman.

Ami nian komprimisu ida deit tenta halo esforsu tomak atu kumpri rekezitus legais neebe obriga ami halo tuir desizaun ikus iha Tribunal Rekursu nian liman, laos iha CNE,“ dehan Portavoz AMP Taur Matan Ruak liu husi konferensia Imprensa hafoin remata seremonia konferensia AMP ba plataforma Politika iha Centru Convencao Dili (CCD), Kinta, (22/2/2018).

Eis Prezidente Republika nee hateten, dadaun nee AMP esforsu makas atu  determina koso hodi firme katak, formasaun VIII governu konstitusional nee lidera husi AMP.

Notisia kompletu lee iha jornal edisaun Sabadu, (24/02/2018)

Natalino Costa | Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: