segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017

PN Resposta Notifikasaun LPV Husi TR

PARTILHAR
DILI – Prezidente Parlamentu Nasional Aderito Hugo da Costa hateten, dekretu PN ba lei pensaun vitalisia neebe Tribunal Rekursu notifika iha semana liu ba, halo ona diskusaun dalarua iha konferensia lider bankada.

Korespondente ho dekretu PN nian ba altereasaun LPV, ohin loron ikus liu ba ita atu fo resposta ba Tribunal Rekursu,” dehan PR PN, iha Plenaria Segunda (20/02/2017).

Nia dehan, ekipa neebe prepara hela, aprezenta ona ba lider bankada iha Kinta feira semana liu ba, sobre posizaun PN nian atu fo resposta ba kestaun neebe levanta husi Prezidente Republika neebe husu ba TR atu halo fiskalizasaun previa.
Iha fatin hanesan Vise bankada Fretilin deputada Jose Pereira hateten, Lei pensaun vitalisia neebe maka Prezidente Republika Taur Matan Ruak haruka ba Tribunal hare ninia inkonstitusionalidade, no Tribunal haruka ona notifikasaun mai Parlamentu Nasional nee laiha probema, tanba Parlamentu Nasional hare fila fali para diskute artigu sira nee.

Entretantu membru PN husi bankada CNRT Arao Noe hateten, bainhira redusaun lei pensaun vitalisia nee Prezidente Republika veta, lei anterior validu nafatin, ninia konsekuensia maka nee lei nee atu redus presentazen no halakon regalias balu. Carme Ximenes

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: