quarta-feira, 12 de julho de 2017

Feto Iha Ideolojia Politika

PARTILHAR
DILI – Atu tama ba eleisaun parlamentar, fundasaun sira fo formasaun ba feto potensial. Nunee sira mos bele iha ideolojia politika neebe diak.

Tuir Formador Ba Formasaun Joana Maria Dulce katak, materia neebe aprezenta ba loron ohin, mak demokrasia. Nunee bele loke feto sira nia konhesementu, liu-liu iha idelojia politika nian.

Feto potensial sira, sente kontente atu bele hetan materia ida nee. Husi materia nee, atu bele hetan konhesementu deit, laos halo sira sai ona politikus. Maibe materia nee, atu fo hanoin ba sira, katak sira reprezenta povu, se karik tuir iha parlamentu. Nudar kandidata iha mos ideolojia politika neebe diak, hodi sai parseru do homen ba dezenvolvimentu. Oinsa sai parseru ba mane sira, ba dezenvolvimentu rai nian,” hateten Joana ba STL bainhira remata formasaun ba feto potensial iha Fundasaun Alola Tersa, (11/07/2017).

Nia dehan, topiku neebe sira fo konaba festa demokrasia, oinsa feto nia partisipasaun iha festa demokrasia, no prosesu eleitoral ba demokrasia. Maibe lahare ba prosesu neebe STAE, no CNE koalia, maibe hare liu ba oinsa feto forte iha politika, feto forte iha konhesementu eleitoral para atu bele, ba vota iha loron eleisaun.

Iha fatin hanesan Prezidente Feto partidu PD Municipiu Baucau Maria Tereza da Silva Gusmao hateten, topiku konaba demokrasia, no sira nia partidus mos naran, partidus demokratiku. Nunee demokrasia hanesan prinsipiu no ideolojia, neebe mundu tomak agora kaer, atu lori nasaun ba oin. Terezinha De Deus

Suara Timor Lororsae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: