sexta-feira, 11 de agosto de 2017

Parlamentu Nasional Tenke Onestu Ba Kustu Leilaun Prado

PARTILHAR
DILI: Deputadu Parlamentu Nasionál sira tenke onestu ba prosesu hotu-hotu ne’ebé la'o iha Uma Fukun hodi labele subar iha lei nia okos atu benefisia ba ninia-aan rasik.

Observadór Polítika, Camilo Ximenes, husu ba Parlamentu Nasionál atu onestu tanba karreta ne’ebé sosa inisiu ho presu boot leilaun fali ho presu ki’ik. Entermus jestaun ekonómiku, kustu leilaun ne’e fó prejuizu ba Estadu.

Nia esplika, karreta ne’e sosa ho folin US$ 63.000, depois uza tinan lima deputadu sira halo regulamentu atu fó fali ba sira atu leilaun ho presu US$ 8.000.

“Ha’u la kompriende deputadu sira, tanba de’it deputadu bainhira tinan lima nia bele halo lei ida ba ninia aan atu hetan benefísiu”, tenik Camilo, iha kampus UNTL, KaikoliDili, horisehik.


Ne’e duni, husu ba deputadu sira tenke onestu tanba reprezenta povu tenke iha dignidade, la'ós tanba a labele hola karreta entaun ikus mai halo lei hodi hetan karreta ida ho presu baratu.

Nia esplika, sasán Estadu nian atu leilaun ka halo saida, ne’e Estadu ninia problema. Labele halo fali lei ida hodi obriga Estadu atu leilaun karreta ba sira nia-aan rasik.

“Labele obriga fali ita nia hakarak ne’e Estadu atu halo tuir”, tenik Camilo.

 Iha fatin hanesan, estudante UNTL, Clementino da Costa hateten, hahalok ne’ebé deputadu sira halo la étika, tanba karreta ne’e sosa ho presu karun, maibé fa’an fali ba sira nia-aan ho folin baratu liu, ne’ebé laiha balansu.

“Ami konsidera ne’e hanesan korrupsaun legál ida”, dehan nia.

Tuir nia, dalan di’ak liu mak karreta hirak ne’e entrega ba instituisaun Estadu sira ne’ebé presiza liu, tanba iha fatin balun sei arraska hela ba transporte.

Independente
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: