quinta-feira, 26 de janeiro de 2017

Toba Tinan 10, Gariuai Hadeer Hikas

PARTILHAR
Tinan sanulu, duut fuik falun kampu futebol
Tinan sanulu, kuda-bibi-karau sira maka hoku iha laran
Tinan sanulu, Gariau toba-dukur klamar laek
Tinan sanulu liu tiha, Gariuai hadeer hikas ho nia klamar rasik

Lorokraik ne’eba, Sábadu (21 Janeiru 2017), ema nia ulun barak kuda haleu kampu futebol Sakunar Gariuai hanesan lutu. Maske udan monu rai maibé ema sira ne’e hamriik firme hodi asiste jogu amigavel entre ekipa Futebol husi Suku Wailili no ekipa selesaun hosi Suku Gariuai. Balun hamriik helik-an iha sumbrellu nia okos. Hirak seluk, hamriik iha udan laran hodi fó suporta ba sira ida-idak ninia jogadores sira.

“Tinan 10 Gariuai toba duku, agora Gariuai hader hikas hodi anima ita,” dehan katuas fuuk mutin ida be hamriik iha ha’u-nia sorin, “Agradese ba liurai foun Arlindo Marcal ne’ebé kria atividade desportu hodi anima ami katuas sira no povu Gariuai tomak.”

“Tanba saida maka jogu amigavel ne’e hala’o iha loron ohin?,” ha’u husu lia-hahusuk.

“Jogu amigavel ne’e hala’o tanba orsida kalan atu fahe premiu ba manan-na’in sira be tuir torneu futebol no vollybol iha fulan Dezembru tinan 2016 no ramata iha fulan Janeiru 2017 ne’e,” dehan juventude ida hodi hatan ba ho nia matan haree hela jogadores sira tebe bola iha kampu laran ne’eba.

Ha’u doko ulun. Ha’u mós foku hodi haree ekipa rua be tahek bola, suta bolla, no tiru bola iha kampu laran. Udan been halo bola namdoras. Suta la ba. Ka’er la metin. Duni-tuir la toman. To’o ikus, bola suli hanesan bee hodi lees rede baliza ida-idak nian. Ekipa Wailili hatama bola. Ekipa Gariuai hatama bola lubun ida. To’o okus, ekipa futebol Gariuai manan ekipa futebol Wailili ho skor 5-1. Iha lidun seluk, vollybo feto no mane, manan hosi ekipa Gariuai.

Fahe Premiu

Antes atu fahe premiu ba manan-na’in sira, iha ninia deskursu, Sefe do Suku Eleitu hatete esforsu tomak ne’ebé xefe suku no estrutura tomak hala’o turneu ida ne’e atu fó motivasaun ba juventude sira hodi bele dezenvolve Suku Gariuai liuhusi desportu.

“Naineik maibé beibeik. Beibeik maibé neineik. Ita sei halo beibeik atividade ne’ebé hanesan iha tinan ida ne’e no ba nafatin,” dehan Xefe Suku Gariuai, Arlindo Marcal.

Tanba ne’e, nia dehan, hodi povu tomak Gariuai nia naran, nia hatoo agradesimentu ba Gariuai oan sira ne’ebé fó apoiu moral, material, no orsamentu hodi tulun atividade ne’e la’o to’o nia rohan ho susesu. Ita-boot sira-nia apoiu, nia hatete, la’os to’o de’it iha ne’e maibé nu’udar Gariuai oan tenki fó apoiu nafatin, atu ita hamutuk dezenvolve ita-nia Suku Gariuai ba oin.

“Uluk, Gariaui kuñesidu ho Muturabu. Ohin loron, Gariuai sai Mututaba tiha ona. Mututaba tanba ita mesak neon-matenek. Mututaba tanba ita hatene hadeer hodi soe hahalok Muturabu ba kotuk. Ohin loron, mai ita unidu moris iha unidade nia laran hodi foti ita-nia oin, katak Gariuai la’os rai Muturabu maibé rai Mututaba. Maske iha problema no dezafiu barak sei mosu maibé ita hamutuk maka ita sei bele ba oin,” Xefe Suku Gariuai, Arlindo Marcal, hameno ba ninia populasaun sira.

Atu hasoru Muturabu ho Mututaba, Xefe Suku Gariuai tenki tenki neon badinas, matan moris neon na’in hodi rezolve problema hirak ne’ebé atu mai, mai daudaun, no sei mai iha loron aban.

“Problema ne’e mai duni maibé Xefe Suku tenki buka solusaun hodi rezolve. Tanba problema mak sei hanorin ema bele hetan esperiensia no matenek. Hodi komunidade Salesiano Dom Bosco Fatumaca nia naran hatoo agradese wa’in ba Xefe Suku Gariuai tanba bele halo atividade desportu hodi anima foinsae sira. Husu ba xefe suku gariuai atu hamoris nafatin Salesiano nia iis liuhusi desportu, tanba husi desportu maka bele hamenus problema ne’ebé foinsa’e sira hasoru,” dehan Pe. Basilio Freitas, SDB, iha ninnia homilia iha misa agradesimentu ne’ebé hala’o iha Igreja Dom Bosco Gariuai, Sábadu (21/01/2017), dadeersan.

Agradese, Pe. Basilio dehan, ba buat ne’ebé Maromak fó ba ita. Buka atu tuur hamutuk hodi sai ema ida de’it. Labele hanoin atu fahe malu tanba moris iha unidade nia laran maka bele dezenvolve-an no bele dezenvolve Suku Gariuai ba oin. Labele hanoin buka atu sobu de’it maibé tenki hanoin atu kontrubui tuir ida-idak nia bele, kapasidade, no matenek.

Entretantu, iha kalan jantar konfaternizasaun ne’e, Xefe Suku Gariuai no autoridade seguransa fahe premiu ba manan-na’in sira ne’ebé sai kampiaun ba futebol no vollybol. Kampiaun ba futebol, ekipa futebol Raan Nakali Maucale maka sai primeiru lugar, segundu lugar ekipa futebol Kairiri no terseiru lugar ekipa futebol Uaibeana. Volly ba mane sira, primeiru lugas hetan husi ekipa Uaturau, segundu lugar Bahamori no terseiru lugar Uatuua. Volly ba feto sira, ekipa Bahamori sai primeiru lugar, segundu lugar Uaturau no terseiru lugar Kairiri. (*)

PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

1 comentários:

FISIKA disse...

parabenss ba Gariuai oan sira...liu liu ba Chefe suco foun tanba hamoris fali atividade desportu nb joven barak bele partisipa...liu husi ida ne bele hamenus problema no cria amizade entre joven sira....parabenss ba imi....