segunda-feira, 12 de junho de 2017

Francisco Branco: Korupsaun Hanesan Beneno

PARTILHAR
DILI - Prezidente Ejekutivu GOPAC Francisco Miranda Branco hateten, korupsaun hanesan beneno ida neebe maka hamate future joven sira nian, tanba nee husu atu ema hotu hadok aan husi virus korupsaun.

“Tuir ami nia intrepretasaun konaba korupsaun nee virus ida, tanba saida liu husi aspetu no konsekeunsia neebe sei lori monu nasaun ida tanba deit Virus nee, entau ami servisu hamutuk ho Sekertariu Ejekutivu HIV/SIDA atu halo sensebilizasaun ba ema hotu atu hadok aan husi beneno ida nee,” dehan Branco ba STL, iha nia servisu fatin GOPAC, Dili, Segunda (12/06/2017).

Nia dehan, HIV/SIDA hanesan virus ida nebe nia konsekuensia hamate jerasaun ida iha nasaun ida nian, tanba nee GOPAC hanoin parte rua nee bele servisu hamutuk halo sesebilizasaun ba eskola sira hodi bolu atensaun ba jerasaun foun atu hadok aan husi virus rua nee.

Branco dehan, Estadu Timor Leste hari foin tinan 15, no sei iha prosesu kontrusaun, neebe esforsu neebe halo atu hadok aan husi korupsaun, maibe husi ONU konsideira korupsaun hanesan krimi eskraordinaria, entaun GOPAC hanoin estadu Timor Leste tenke halo nia aan esforsu ida ekstraordinaria hodi luta ba kontra korupsaun ida nee.
Iha parte ketak Vise Prezidente Komisaun A (PN), deputadu Arao Noe hateten, Lei KAK seidauk bele halo prosesu, tanba lejislasaun sira nee Parlamentu Nasional hare fase pur fase.

Entretantu Direitor ONG gertak Faustinho Magno hateten, Durante nee deputadu sira dehan atu halo diskusaun ba lei KAK, maibe sira nia mandatu besik remata ona lei nee seidauk halo diskusaun. Carme Ximenes

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: