segunda-feira, 12 de junho de 2017

Taur: Xanana dehan ona mai Hau Sei Laiha Lideransa CNRT Maka Sai PM 2017

PARTILHAR
DILI – Sosiedade sivil mos lamenta ho deklarasaun Prezidente PLP hanesan propaganda politika deit tamba sai kaer xefi governu hanesan Primeiru Ministru poder iha povu nia liman liu husi prosesu demokratiku laos iha maun Xanana, Taur no Mari.

Tuir Reprezentante Advokasia HAK, Inocencio Xavier katak husi deklarasaun Prezidente PLP, Taur Matan Ruak hateten katak pasta Primeiru Ministru Maun Xanana sei entrega ba nia (Taur-Red) hanesan nia alin.

“Se tebes koalia kona ba estadu nee hau kaer fali Prezidente PLP nian neebe dehan estadu ida nee laos estadu de homem no estadu ida nee estadu demokratiku no povu mak sei fo poder laos maun Xanana, laos maun Taur no maun Mari maibe povu mak depozita konfiansa liu husi eleisaun demokratika hodi povu ezerse sira nia direitu katak Taur mak sai Primeiru Ministru ka liu husi koligasaun Partidu no koligasaun mak determina no se mak votus barak liu iha consensus entre aliansa koligasaun hafoin nomeia se mak iha potensialidade ba PM,” dehan Inocencio ba STL, iha Edifisiu, AJAR, Farol, Segunda (12/06/2017).


Nia hatutan, hanesan deklarasaun Prezidente PLP ba hau konsidera hanesan propaganda politika neebe mak halo iha kampania no bele mos tebes, se tebes duni demokrasia ka istoria neebe mak ema hateten katak katuas sira planu kedas husi ai-laran kedas no fahe ukun ba malu no ikus mak jerasaun foun halo kompetisaun no sei hetan engrafamentu ba iha lideransa.

Iha fatin ketak, tuir Presidente Partidu Libertasaun Popular (PLP) Taur Matan Ruak hateten maske partidu CNRT maka sei manan iha eleisaun parlamentar 2017 mai, maibe sei lai iha lidernsa husi CNRT maka sei sai Primeiru Ministru tamba Maun Xanana planeia tiha ona hodi  fo knar xefe governu  ba nian alin maka Taur Matan Ruak.

“Imi vota ba iha Maun Xanana hodi fo votus ba nian  maibe  lakleur deit iha governasaun  maun Xanana fo fali ba iha maun Rui hodi  kontinua fali  kaer goe no imi agora fo tan votus ba Cabuadi  nee lalika fo  ida nee makaimi merese fo nian votus nee maka  maka fo ba maun Xanana nian alin neebe maka imi hotu hatene  iha Timor nee maun Xanana nia alin  nee ida deit maka Matan Ruak” dehan Taur.

Lider resistensia Falintil nee nia parte lamenta ba iha ema sira neebe maka durante nee Xanana fo fiar ba hodi kaer governasaun nee, tamba maun Xanana iha nian mehi hakarak alkasa buat hotu maibe ema hirak nee maka hamate lakohi halo tuir nian hakarak neebe maka durante nee nia iha. Domingos Piedade/ Natalino Costa

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: