domingo, 5 de fevereiro de 2017

Respondenti 200 Rekomenda Harii Konsellu Artista

PARTILHAR
DILI, (ANTIL) – Ekipa Fortalesimentu Organizasaun Artista (EFORIA) hetan mandatu hosi Sekretaria Estadu Juventude no Desportu (SEJD) halo rekollamentu ba respondenti sira nia hanoin kona-ba kriasaun Konsellu Artista ne’ebé sei fó mahon ba kantora, pintór, teatru no kompozitór sira.

Iha rekollamentu ne’e, hetan rekomendasaun hosi respondenti sira hamutuk 200 atu harii Konsellu Artista. 

“Respondenti maka hanesan artista ne’ebé toka iha palku, artista komersiante ne’ebé halo gravasaun iha estúdiu, artista sira ne’ebé toka iha festa. Iha mós respondenti hosi ema sira ne’ebé preokupa ba arte hosi polítiku, ONG. Respondenti hosi poeta sira, pintór no arte (seni tari)”, Koordenadór Ekipa EFORIA, Kiera Zen ba ANTIL iha edifísiu SEJD, Sionál, Lecidere, Dili, Sesta.

Kiera esplika, ekipa EFORIA ne’e ekipa Ad Hoc ida ho mandatu fulan tolu (Novembru 2016 to’o Janeiru (2017) ne’ebé kompostu hosi reprezentante organizasaun múzika, teatru, pintór, kompozitór, Berliku Fanu Rai (BFR), Arte Moris no Eliwatu.

“Ne’e ekipa Ad Hoc. Ami nia mandatu fulan tolu de’it. Hafoin ami aprezenta konseitu ou rekomendasaun ne’e ba SEJD, ami disolvidu ona”, nia afirma.

Nia haklaken, EFORIA ezisti atu tulun SEJD atu buka hatene situasaun organizasaun arte ninian loloos para bele rekomenda solusaun ruma ou  mekanizmu oinsá maka hatán ba situasaun ne’ebé maka ita identifika.

“EFORIA estabelese hosi SEJD hamutuk ho artista sira iha 21 Outubru 2016 liuhusi reuniaun konvokatóriu. Bazeia ba reuniaun konvokatóriu ida ne’e maka SEJD hasai Dekretu Sekretaria nian hodi fó mandatu ba ami,” nia haktuir.

Kiera informa, EFORIA nia difikuldade boot liu maka atu hetan respondenti sira ne’ebé disponível atu fó sira nia hanoin. Sira tarjetu atu buka respondenti to’o ema 300 maibé hetan de’it 200. Maske nune’e, nia tenik, estatístikamente ema 200 ne’e mós natón ona. Respondenti sira ne’e hosi Dili de’it tanba iha limitasaun lojístika atu to’o iha munisípiu sira.

Serbisu hosi ekipa refere terminadu ona no loloos responsável sira aprezenta sira nia relatóriu ba SEJD iha Sesta ohin, maibé la-konsege tanba Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu, Leovigildo Hornai seidauk disponível prezensa iha seremónia aprezentasaun ne’e basá okupadu ho serbisu seluk. Tanba ne’e, aprezentasaun sei realiza hikas iha Sesta semana oin. (jornalista: Xisto Freitas; editora: Rita Almeida)

Fotos: 1 - Ekipa EFORIA /  2 - Koordenadór Ekipa EFORIA, Kiera Zen. Foto ANTIL/Egas Cristovão
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: