domingo, 19 de março de 2017

Estudante Tenke Ezerse Direitu Hili Lider Ba Nasaun

PARTILHAR
DILI – Estudante sira tenke ezerse direitu hodi tuir votasaun iha ida-idak nia suku atu nunee hili lider ba nasaun, tanba nee eskola sira tenke fo pontu toleransia ba estudante  atu ba iha suku ida-idak hodi halao votasaun.

Tuir Diretor Eskola Sekundaria Jeral 5 De Maiu Becora Manuel Verdial hatete katak,  agora dadaun iha dia 20 de Marsu nee halao ona votaasaun ba prezidensial, neebe iha sira nia eskola 5 de sira fo pontu toleransia ba estudante sira atu bele ba halao votasaun, tanba nee pontu toleransia neebe mak sira fo, hanesan ohin eskola stengah hari deit, too Kuarta mak foin tama fila fali eskola.

Ami fo toleransia ba estudante sira hahu ohin ami eskola loron baluk deit tanba estudante sira balu sei ba too munisipiu dook neebe tenke prepara depois ba, i fila mai mos hanesan sei lao dok neebe kuarta mak tama eskola dala ida,” katak Verdial ba STL liu husi via telefone Sesta (17/03/2017).

Nia hatete, tolerensia neebe mak fo nee para estudante sira bele ba hili ou vota atu deside lideransa nasaun nian, neebe agora ida-idak tenke ba iha munisipiu, maibe depois primeiru ronde mak tama tan ba segundu ronde husi eskola mos sei fo nafatin toleransia atu nuene estudante sira kotinua ba iha ida-idak nia munisipiu para halao votasaun, tanba votasaun nee ema ida-idak atu ba hili  prezidente ba nasaun hodi ukun rai ida nee.

Iha parte seluk, Deputadu Paulo Moniz Maia Husi bancada Fretilin hatete, husu ba ME atu fo toleransia de aula ba estudante sira hodi ba tuir votasaun  iha sira nia munisipiu, neebe toleransia nee 2 ou 3 dias atu sira bele tuir vota.

Nunee mos Pedro Julman  Estudante UNPAZ husi Fakuldade HI, hatete katak sira iha eskola seidauk rona atu ferias, loron hira-hira, ba loron votasaun, maibe sei iha loron toleransia ba sira estudante atu nunee sira bele ba halao votasaun iha sira munisipiu ida-idak. Neebe Sabadu aban dia 18 neebe mak sira ba kampus hodi rona los loron toleransia ba votasaun nee.Guilhermina Franco / Jacinta Sequeira

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: