terça-feira, 11 de abril de 2017

Dezemvolve TL Hamosu Gep, Tenki Aprenta Faktu

PARTILHAR

DILI - Dezenvolvimentu neebe lao iha Timor Leste hamosu gep entre grupu riku no kiak presiza aprezenta faktus, labele fo deit deklarasaun politika maibe presiza faktu nunee bele hadia iha futuru.

Tuir Deputadu Bankada Fretilin Manuel Castro katak Prespetiva Prezidente Republika nian kuandu hetan buat ruma konaba dezenvolvimentu Timor, hamosu gep bele aprezenta faktus.

Ita kuandu hare no hetan buat ruma kona ba dezenvolvimentu Timor hamosu gep labele koalia deit maibe hatudu faktus no evidensia nunee bele klaru ba publiku,” dehan Manuel ba Jornalista Segunda (10/04/2017) iha PN.

Nia hatete Prezidente Republika nudar aman ba nasaun kuandu koalia asuntu sira neebe mak iha, hodi hatudu katak dezenvolvimentu neebe mak lao fo han liu ba ema riku, maibe halo ema seluk kiak.

Iha fatin hanesan prezidente Komisaun E Asuntu Infrastrutura, transporte no telekomonikasaun Deputadu Bankada CNRT Pedro da Costa hatete prozesaun governu dadaun nee fo prioridade ba projeitu tasi mane no ZEEMS. Timotio Gusmao

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: