quarta-feira, 24 de maio de 2017

Pozisaun FRETILIN Nafatin Semi-Prezidensial

PARTILHAR
DILI – Oras nee iha partidu balu hakarak atu Sistema Semi-Prezidensial ba fali Prezidensial ida nee lafasil, tanba nee partidu FRETILIN nia pozisaun nafatin Semi-Prezidensial.

Kesatun nee hatoo husi Deputadu Manuel Castro husi Bancada FRETILIN hatete, iha partidu balu neebe mak atu muda fali Sistema Semi-Prezidensial ba prezidensial ida nee lafasil, uluk CNRT deit mehi maibe lakonsegue, tanba ida nee tenke ser iha 55 votus afavor, depois tenke halo referendu, neebe buat nee lafasil atu muda ida nee.

Pozisaun FRETILIN nian ami nafatin Semi-Prezidensial, karik iha partidu balu neebe mak hakarak halo ida nee sira halo sira nian, ami halao ami nian,” katak Deputadu Castro ba jornalista iha intervista Tersa (23/05/2017) iha Uma Fukun Parlamentu Nasioal.

Nia hatete, uluk maun xanana atu halo ida nee deit mos too agora lakonsegue ona, sa tan mak agora iha partidu balu mak atu muda fali nee lafasil, tanba halo ida nee tenke iha votus afavor 55, I depois tenke referendu, I referendu entaun povu sira mak sei deside katak atu hili Semi-Prezidensial ka hili prezidensial.

Iha fatin hanesan Deputadu Joaquim dos Santos husi Bancada FRETILIN hatete, ema Timor hotu-hotu konstituisaun fo liberdade total atu halo mudansa politika iha rai ida nee, maibe tenke tuir regras no tuir lei demokratiku, konstituisaun labandu atu muda, maibe konstituisaun mos koidadu oituan iha limite de alterasaun konstituisaun nee iha Sistema balu mak labele halo mudansa.

Nunee mos iha sesaun plenaria Deputadu Antoninho Bianco husi Bancada FRETILIN hatete katak, Partidu balu hanoin atu boot konstituisaun, ida nee hau hanoin buat ida nee lafasil, i ida nee mos halo konfuzaun povu sira. Guilhermina Franco

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: