quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018

AMP Ameasa Lori PM Mari Ba Tribunal

PARTILHAR

DILI - Relasiona ho deputadu Aliansa Marioria Parlamentar (AMP) neebe maka husu ba Ministru Finansas atu halo esklaresementu iha parlamentu kona ba orsamentu dua desimu neebe maka gasta ba eleisaun antisipada, tanba sira deskonfia katak restu husi orsamentu dua desimu  neebe ho montante 3 mill governu rai iha banku hodi uza ba eleisaun antisipada.

Tuir Primeiru Ministru Mari Alkatiri hateten, laiha orsamentu restu husi orsamentu dua desimu neebe maka governu rai iha banku atu uza ba eleisaun antisipada, tanba nee iha osan rasik.

Hatan kona ba kestaun nee deputadu AMP atu lori Primeiru Ministru ba Tribunal Mari hateten, nia parte hamnasa fali.

“Halo hau hamnasa fali, hau as vezes  isin la makili maibe halo hau isin makili fali,” dehan PM Mari ba jornalista hafoin remata enkontru ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo iha Palasiu Prezidensial Bairru Pite, Kinta, (22/2/2018).

Nia dehan, karik AMP maka lori nia ba tribunal, nee nia parte permite ba AMP, lori nia ba tribunal maka justifika. 

Notisia kompleta lee iha jornal edisaun Sesta, (23/02/20118)  

Natalino Costa | Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: