sexta-feira, 9 de setembro de 2016

CONOCOPHILIPS SEI FURA MINA IHA POSU 4

PARTILHAR

Country Manager Conocophilips, Jose Lobato hatete, kontratu  Conocophilips ho Governu sei remata iha tinan 2022, entaun agora estimasaun produsaun nian ne’e mos ho posu ne’ebe agora iha ne’e nia estimasaun to’o deit 2020.

‘’Agora saida mak kompania atu halo hodi garante produsaun, entaun kompania halo ona proposta ba Governu atu baku tan posu 4 se posu 4 la baku entaun produsaun ne’e ita bele dada naruk karik maizumenus to’o tinan 2022, maibe tenki hanoin  didiak ida ne’e hanesan estimasaun ne’e bele  lalais liu tinan ida  ou bele kleur liu tinan ida,’’ hateten Jose Lobato ba jornalista sira iha Suai Room Timor Plaza, Kuarta (7/9/2016).

Jose Lobato hatete, agora ba produsaun mina ne’e nia numeru komesa tun,  tanba produsaun Bayu Undan iha gas no mos mina , maibe mina ne’e kleur ona tun gas ne’e sei mantein  maizumenus produsaun hanesan  to’o deit tinan  2021-2022, maibe bele mos  produsaun derepenti tun, agora dadaun ne’e mos  produsaun mina ne’e tun makas kompara ho tinan uluk, maibe yun ba numeru hira Jose ladun fiksa ona, tanba nia seidauk hare grafika.

‘’Conocophilips nia kontratu mak kaer deit projetu iha Bayu Undan  entaun Conocophilips to’o remata no tenki fura deit iha area Bayu Undan agora  atu ba fura fali iha fatin sira seluk ne’e desizaun Governu nian i agora atu fura posu 4 ne’e ami komesa koalia ho parte Governu ona liu-liu ANPM  kona ba kestaun tekniku nian,’’ esplika Jose Lobato.

Nia mos informa katak, proposta atu fura posu 4 ne’e parte  Conocophilips mos hato ona proposta ba Governu, tan ne’e sira hein deit desizaun husi Governu Timor Leste, karik iha tinan ida ne’e nia laran mak Governu fo desizaun positivu karik tinan oin mai sira bele komesa ona aktividade fura posu 4 iha bayu undan.  nia

Jornal Nacional
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: