segunda-feira, 10 de julho de 2017

Lere Kilat Hakilar, Difisil Atu Hapara

PARTILHAR
DILI - Timor iha instituisaun rua, mak garante seguransa hodi bele asegura estabilidade, iha rai laran. Institusaun rua nee mak F-FDTL ho PNTL.

Tuir Major Jeneral F-FDTL Lere Anan Timur katak, Timor iha instituisaun rua, atu bele asegura estabilidade tanba sira mak iha kilat. Nunee politiku sira hakilar bele haruka para, no kilat hakilar difisil atu hapara.

Iha Timor instituisaun rua, mak bele asegura estabilidade nasiona, bele kria pas no estabilidade iha rai laran, instituisaun rua maka militar no PNTL, tanba sira mak kaer kilat. Politiku sira kuandu hakilar, ita bele haruka sira para, mas kilat hakilar defisil atu hapara,” hateten Lere nia diskursu, iha kuartel Geral Fatuhada, Segunda (10/07/2017).

Nia dehan iha tinan 2015 haruka reforma 27. Maibe sira husik instituisaun ida nee, ho laran todan, no situasaun haruka tenke ba duni. Maibe agora la hatene sira nia moris oinsa, iha ekipa ida hare ona sira, moris ho kondisaun neebe mijeravel.

Nunee iha instituisan laran, presija profisionalizmu. Nee la signifika katak, militar ida, soldadu ida, hatasi kamiza jeitu tenke halo kontinensia, ne mak profesionalizmu. Maibe profesionalizmu konseitu iha ida neebe, presija atu rezolve ekipamentus, kondisaun hotu mak foras armadas 15 anos ba leten bele sai profesionalismu.

Iha fatin hanesan Prezidente Da Republika Francisco Guterres Lu-Olo hateten, forsa sira neebe remata sira nia kontratu, tanba tuir lei neebe iha, sira nia mandatu hotu. Terezinha De Deus

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: