sexta-feira, 27 de julho de 2018

Fidelis: Mosaun Rejeisaun Hein Rezultadu Votasaun

PARTILHAR
DILI – Relasiona ho debate programa VIII governu neebe mak bankada Fretilin aprezenta mosaun rejeisaun, Ministru Reforma Lejislativa i Asuntu Parlamentar Fidelis hatete, rezultadu hein votasaun mak haree pasa ou lapasa.

Ba jornalista sira Ministru Reforma Lejislativa i Asuntu Parlamentar Fidelis Magalhaes hatete, hein depois mak sei defende bankada Fretilin sira nia mosaun, nee bainhira laiha ona inskriasaun ba atu koalia, neebe depois mak rona sei halo leitura  ba mosaun rejeisaun.

“Programa governu se mosaun laliu, nee signifika katak programa iha konfiansa atu avansa. Neebe votasaun deputadu sira nian mak sei determina programa nee pasa ka lapasa, maibe se deputadu sira fo fiar ba governu entaun programa nee sei passa, neebe fiar katak programa nee sei passa, deputadu opozisaun sira balu mos sei apoiu,” katak Fidelisiha PN Kinta (26/07/2018).

Relasiona ho publiku preokupa ho debate programa ladun klean, Fidelis hatete, debate demokrasia mak hanesan nee, iha debate, iha diskusaun no argumentu, neebe husu ba publiku atu matein hakmatek.

Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sesta (27/07/2018)

Guilhermina Franco / Natalino Costa | Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: