segunda-feira, 27 de fevereiro de 2017

Fretilin Kestiona Funsionamentu Korum Plenaria

PARTILHAR
DILI - Bankada Fretilin iha Uma Fukun Parlamentu Nasional kestiona funsinamentu korum plenaria iha Parlamentu Nasional, tanba deputadu balu sempre tama tarde.

Vise bankada Fretilin deputada Josefa Pereira Soares hateten, jeralmente iha Segunda no Tersa feira nee deputadu sira iha informasaun barak ke atu hato, maibe informasaun hirak nee tunda tunda ba bebeik loron seluk somente tanba deit korum.

Ita iha Segunda no Tersa feira nee iha informasaun barak ke ita atu hato, maibe informasaun sira nee ita tunda tunda ba bebeik loron seluk somente tanba deit korum,” dehan deputada Josefa, iha plenaria, Segunda (27/02/2017).


Deputada Josefa mos iha hanoin katak, Parlamentu Nasional nee maka iha atensaun oituan karik iha artigu kuarenta seis du rejimentu nee dehan, plenaria nee hahu novi oras, maibe ho atrazu informasaun neebe maka importante neebe maka atu bele hato iha uma fukun ida nee.

Iha fatin Xefi bankada CNRT deputadu Natalino hateten, problema ida nee abitu tiha nee, maibe problema hirak nee tanba deputadu sira mesak ema politiku hotu.

Entretantu Prezidente Interinu Parlamentu Nasional Duarte Nunes hateten “Hau hanoin ita hotu presiza hare fila fali ba ita hotu nia komprimisiu, atu ita hahu oras neebe maka marka, maibe nee hau maka lider, mais Prezidente maka lider nee ita oin seluk fali ona,” dehan PR Interinu PN Duarte. Carme Ximenes

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: