quarta-feira, 26 de julho de 2017

Alkatiri Garantia AMP II Sei La Akontese, Fretilin Lasai Opozisaun

PARTILHAR
DILI – Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri hateten nia parte garantia historia governasaun iha Aliansa Maioria Paralamenatar (AMP) iha 2007, neebe Fretilin sai partidu vesedor maibe lakaer governu, historia nee sei lakontese tan iha 2017.

“Hau hanoin governasauin AMP II sei laakontese tamba kli ma politika neebe maka oras nee dadaun la hanoin atu too iha espektaun sira nee tamba nee hau gantia saida maka akontese iha 2006 no 2007 sei la mosu fali tan ba iha klima politika nee” dehan Mari ba Jornalista sira iha palasiu Presidente Bairo Pite, Kuarta (26/7/2017).

Nia dehan Presidente Republika konvoka enkotru ho partidu sira neebe maka hetan asentu iha Parlamentu Nasional, liu husi eleisaun legislativa 2017 hodi rona opinaun entre partidu neebe maka liu barreira iha eleisaun parlamentar nee rasik.


Nia dehan husi enkontru neebe entre lider partidu politiku sira ho Presidente Republika nee, hotu-hotu bele konsolida hamutuk saida maka hetan agora, iha paz no estabilidade, demokrasia hodi servisu hamutuk lori dezemvolvimentu ba Timor-Leste.

Lasai Oposisaun

Entertantu Mari Alkatiri afirma liu tan partidu Fretilin sei lasai opozisaun tamba Fretilin sai opozisaun durante tinan lima, opozisaun neebe konstrutiva laos opozisaun para hamonu deit governu.

“Kuandu CNRT maka sai opozisaun biar nunee hau sei bolu hau nia kompadre Xanana para mai hamutuk ho Fretilin para lori rai nee ba oin,” tenik Mari.

Iha biban nee Sekretariu Jeral partidu Congresu Nasional Rekontrucao Timorense (CNRT) Francisco Calbuadi Lay neebe maka konvoka enkontru ho Presidente Republika Francisco Guterres Lu-Olo hateten, konaba atu halo koligasaun Fretilin ho CNRT, depende ba desisaun estrutura CNRT tomak, neebe maka sei halo konferensia iha loron 29 Jullu nee.

“Tamba seidauk too neeba tamb partidu CNRT aiha regra rasik partidu nian di 29 sei iha konferensia nasional ba partidu CNRT nia, entaun desizaun tenke mai husi konferensia rasik,” dehan Calbuady.

Nia mos akretsenta liu tan kona ba enontru neebe maka halo Presidente nudar aman nasaun ka xefe estadu konvida CNRT hanesan partidu neebe maka hetan asentu iha parlamentu iha resultadu eleisaun legislativa 2017 hodi kria ambiente paz. Natalino Costa

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: