quinta-feira, 17 de maio de 2018

Argumentu Xanana-Taur Invalidu

PARTILHAR

DILI - Argumentu husi lider masimu partidu aliansa mudansa ba progressu (AMP), Xanana Gusmão ho Taur Matan Ruak neebe husu Prezidente ZEEMS Mari alkatiri atu rejigna aan husi ZEEMS, maibe tuir nee tuir lei deklarasaun, nee la validu.

Eleisaun nasional laos iha Oecuse deit, uluk hau ba iha Oecuse Fretilin lakon kiik liu tan, hau la dehan atu mantein nafatin iha ZEEMS Oecusse maibe, sira nia argumentu maka la validu. Hau nia desizaun hau maka hatene atu halo saida,” informa PM Marí Bim Amude Alkatiri hafoin remata enkontru semanal ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo, Kinta (17/05/2018), iha Palasiu Prezidensia Nicolau Lobatu Bairu Pite, Dili.

Nia informa, eleisaun nee laos ba Oecuse deit, eleisaun nee ba nasaun tomak. Karik eleisaun nee ba Oecuse deit, partidu tolu nee ida la too 7 mil, maibe Fretilin 10 mil hanesan nivel partidu Fretilin forte liu iha Oecuse.

Iha parte seluk porta Voz Aliansa Mudansa ba Progresu AMP, Taur Matan Ruak hatutan, atu duni sai Mari husi Oecusse nee depende ba Mari ninia promesa, bainhira halao kampana ba povu iha Oecusse katak, votus iha Oecusse la atinzi 20 maka nia sei la vizita tan Oecusse.

Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sesta, (18/05/2018)

Madalena Horta | Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: