domingo, 12 de fevereiro de 2017

Papa Francisco Konfesa Katak mosu Korupsaun Iha Vaticano

PARTILHAR
(boletim24.com) – Papa Francisco konfesa katak entidade balu iha vaticano mos halo korupsaun. Sua Santidade konsidera korupsaun no pedofilia iha igreja hanesan problema todan nebe duranti nee akontese ona.

Tuir papa, solusaun ba problema rua nee mak halo alterasaun iha maneira selesaun no formasaun ba sacerdote foun sira iha futuru.

Papa Argentino halo afirmasaun sira nee wainhira hatan ba pergunta sira nebe hatoo husi superior orden relijioza duranti serimonia ida iha vaticano, haktuir media husi Italia Corriere della Sera.

“Mosu korupsaun iha Vaticano. Wainhira akontese problema ida, hau sempre hakerek nota ida ba S. Jose no tau iha estatua nia okos. Estatua S. Jose nian nee iha hau nia kuartu laran. Hau nia nota barak los ona mak rai hela iha Estatua nee nia okos. Hau nunka fase liman husi problema sira nebe akontese iha Vaticano”, Papa Francisco hateten.

Desde eleitu iha tinan 2013 liu ba, Sua Santidade halao ona reforma oin oin iha Vaticano, inklui harii Ministeiru Economia ida hodi centraliza operasaun finanseira vaticano nian.

Maske konsegue hetan susesu iha reforma balu nebe Sua Santidade halo ona, maibe sei iha nafatin problema todan ida nebe seidauk hetan soluzaun no la halo kontenti ema barak, liu liu vitima sira.

Papa Francisco seidauk hetan susesu hodi kombate PEDOFILIA, hahalok violasaun sexual nebe sacerdote sira halo ba labarik kiik sira.

Iha fulan kotuk, Papa rekomenda “Toleransia Zero” ba Bispo sira no husu desculpa ba hahalok aat nebe padre balu halo hodi hafoer igreja nia naran.

“Pedofilia mak pecado nebe halo moe ita hotu”, Sua Santidade hateten.

Iha sorin seluk, grupu sira nebe reprejenta vitima pedofilia halo akuzasaun ba vaticano katak la fo sansaun disiplinar ba Bispo sira nebe halo proteksaun ba sacerdote/padre sira nebe komete hahalok pedofilia.

Husi boletim24

PARSERIA HO BOLETIM 24

PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: