quarta-feira, 3 de maio de 2017

Knar Jornalista Importante Tebes Ba Dezenvolvimentu Nasaun

PARTILHAR
DILI - Loron 3 fulan Maiu sai hanesan loron neebe importante ba jornalista hotu iha mundu.

Tuir sekretariu estadu SEPFOPE Ilidio Ximenes da Costa hatete, loron ida nee importane tebes ba jornalista sira, maibee importansia husi loron ida nee laos husi mehi mak mosu deit.

Maibee liu husi istoria ida neebe naruk oinsa hodi hamosu loron ida sai loron mundial ba jornalista iha mundu, tanba nee merese duni atu fo nafatin motivasaun ba iha jornalista sira neebe mak halao knar lor-loron, tanba liu husi jornalista mak ema hotu-hotu bele hatene informasain saida deit maka akontese iha rai laran,” dehan Ilidio liu husi nia diskursu badak ba jornalista sira iha Jardin 5 Maiu, relasiona ho komemorasaun loron ba jornalista sira iha mundu, Kuarta (03/05/2017).

Nia hatutan tanba media sai matan tilun ba servisu dezenvolvimentu saida deit, laiha media ema la hatene saida mak governu sira halo, media nia papel nee importante, neebe ema dehan semak halo ligasaun diak ho media hatudu katak nia mos halo ona- adaptasaun iha mundu.

Iha parte seluk tuir jornalista senior Rosa Garcia esplika katak, kona ba esperensia neebe nia hasoru bainhira sai hanesan ema jornalista ida, neebe servisu iha Timor Post sira nee mesak ema jornalista. Sonia Ferreira/Joao Fatima

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: