domingo, 9 de julho de 2017

Xina konfronta petisaun hosi Parlamentu Europeu hodi liberta Nobel Dame Liu Xiaobo

PARTILHAR
Xina "konfronta maka'as" ba rezolusaun ne'ebé aprova iha Parlamentu Europeu (PE) ne'ebé husu ona ba Pekin hodi "hapara lalais" ho rejimi prizaun domisiliáriu ba Nobel Dame Liu Xiaobo, ne'ebé agora daudaun ho kankru terminal iha aten.

Desizaun hosi Pekin fó sai hosi Ministériu Negósiu Estranjeiru xinés ne'ebé husu ona ba komunidade internasional atu "respeita soberania" Xina nian no hodi "husik atu partisipa iha asuntu internu sira" nasaun nian hodi uza "kazu individual" ida, afirma hosi porta-vós MNE xinés, Geng Shuang.

"Xina hanesan Estadu Direitu ida ne'ebé ema hotu hanesan iha lei nia oin", nia hatutan bainhira hato'o reasaun ba petisaun hosi parlamentu europeu, ne'ebé husu mós atu Liu Xiaobo simu fali asisténsia médika no ai-moruk no mós libertasaun ba nia feen, Liu Xia.

Ativista, intelektual ho opozisaun xinés, ho tinan 61, kaer iha tinan 2009 tanba partisipa iha redasaun hosi manifestu ida ne'ebé koñesidu ho naran "Karta 08" ne'ebé husu reforma fundamental sira iha rejimi xinés.

SAPO TL ho Lusa
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: