terça-feira, 20 de fevereiro de 2018

Eis Membru Governu CNRT Antrian Iha KAK, Prosesu Investigasaun Lao Hela

PARTILHAR
DILI - Eis membru governu iha governasaun CNRT lubuk ida ba antrian ona iha KAK, hodi presta sira nia deklarasaun.

Komisariu KAK Aderito Tilman hateten, Prosesu investigasaun lao hela ba ema hira nee, maibe KAK labele publika sai, tanba tuir kodeku penal buat ida nee segredu justisa.

Hau labele publika ema se maka ami rona ona, tanba nee tuir ita nia kodeku penal, buat ida segredu justisa neebe hau labelepublika se nia naran, maibe prosesu investigasaun lao hela,” dehan Komisariu Aderito, ba jornalista sira, iha UNTL, Hera, Dili, Tersa (20/02/2018).

Nia dehan, Iha kazu lubuk ida maka espera semana ida rua tan KAK bele finalija, portantu servisu iha KAK lao hanesan bain bain, so ke KAK labele publika iha media, tanba servisu KAK nian nee nakonu ho segredu.

Iha fatin hanesan Reitor UNTL Francisco Miguel Martins hateten, nee evidensia ida presiza hatene deklarasun KAK, nunee kazu kazu sira neebe irregular sira neebe ema hotu iha responsabilidade ba kaer orsamentu povu nian, kaer ho kuidadu, atu nunee bele ivita iregularidade neebe povu lagosta.

Carme Ximenes/Maria lay | Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: