quinta-feira, 18 de outubro de 2018

Prolonga Mandatu, Lere “Hau Prontu Servi Estadu”

PARTILHAR

DILI - Xefi de Estadu Maior Jeneral Forsas Armadas, Major Jeneral Lere Anan Timur hateten, Bainhira Governu husu atu kontinua halao servisu iha Forsa Armadas, hanesan sidadaun prontu kualker momentu hodi servi Estadu no povu.

“Hau prontu I kualker momentu atu servi estadu, enkuandu hau nia saude sei permiti, tanba ohin loron hau sei joven hela, depois kualker servisu ke governu fo hau prontu hanesan uluk 1975- to agora, maibe enkuantu hau dehan hau labele ona mak hau labele ona, mais hau bele hau sei bele halo servisu nee, purke ba ita nia estadu, ba ita nasaun no ba ita povu kualker sidadun kuandu disponibel tenke iha dever no obrigasaun hodi servi duni,” dehan Jeneral Lere ba jornalista sira iha Palasiu PR Nicolau Lobato, Kuarta (16/10/2018).

Maske nunee Jeneral fitun rua nee hateten, Konaba asuntu ida nee Prezidente Republika mak sei deside, tanba Prezidente Republika mak orgaun masimu, tanba buat hotu liu husi Prezidente Republika nudar Komandante Superemu Forsa Armadas nian.

Iha biban nee mos Jeneral Lere hatete, enkontru ho Prezidente da Republika mai ho nia Vise Xefi Estadu Maior das Forsa Armadas interinu, internu tanba seidauk iha tomada de pose, hodi hato konaba situasaun iha rai laran, no servisu iha Forsa Armadas nian. 

Notisia kompletu haree iha jornal STL iha edisaun Kinta (18/10/2018)

Carme Ximenes | Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: