domingo, 29 de janeiro de 2017

CNE Divulga Sistema Elisaun Jeral Ba Parpol

PARTILHAR
Comisaun Nasional das Elisoens (CNE) hahu divulga informasaun kona ba sistema elisaun jeral ba partidus politiku (ParPol) sira.

Prezidente CNE Alcino Barris, hateten fo divulgasaun kona ba sistema elisaun jeral ne’ebe timor iha inklui oinsa mak halo inskrisaun ba sira nia partidu hodi tuir elisaun.

Tanba nia dehan, iha partidu barak mak seidauk informadu ho diak kona ba asuntu hirak ne’e.

“Partidu politika sira kuandu atu halo supervizaun ho diak, tenke hatene aktu elitorais hirak ne’e,” Barris hateten, iha Dili.

Regulamentu importante ne’ebe kada partidu sira tenke kumpri mak, nia dehan tenke halo inskrisaun 20 mil kada partidu, tenke halo kongresu nasional partidu nian, inklui hatama lista partidu fulan neen molok elisaun.

“Kuandu inskrisaun la to’o 20 mil maka sei la liu,” nia haktuir.

Iha parte seluk Prezidente Partidu Trabhalista, Angela Freitas,konsidera informasaun hirak ne’e importante ba kada partidus ne’ebe konkore iha elisaun jeral ne’e.

“informasaun ne’e importante atu ita hatene no la’o tuir sistema no regras ne’ebe iha hodi la viola lei,” nia hateten.

Entretantu Sekretariu Jeral Partidu Demokratiku (PD), Rui Menezes hateten informasaun ne’e importante ba partidus politiku atu hatene regulasaun  hirak ne’e no komprende.

“Partidu hira mak tuir ona rekizitu lei ninian atu konkore ba iha elisaun,” nia dehan.

Tanba tuir legalidade, nia dehan partidu ida bele konkore iha elisaun tenke registu iha Ministeriu Publiku, depois ba hetan validasaun iha Tribunal Rekursu.

The Dili Weekly - Venidora Oliveira
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: