sexta-feira, 2 de junho de 2017

Partisipasaun Iha Eleisaun Prezidensial Menus

PARTILHAR
DILI - Partisipasaun feto iha eleisaun prezidensial sei menus.

Tuir Komisaria CNE, Odete Maria Belo katak, realidade hatudu eleisaun prezidensial neebe liu ba, taxa partisipasaun ba feto iha eleisaun prezidensial menus tebes. No mos feto neebe kandidata aan minimu tanba iha feto ida deit.

Ho ida nee iha votasaun feto oitoan deit, sai lisaun ba feto iha Timor.  Nunee esforsu hasae sira nia konesementu klean, hodi bele ejerse sira nia votus iha eleisaun parlamentar neebe sei tuir mai. Nunee CNE nia papel ida mak atu fo edukasaun sivika ba ema hotu, garante sira bele partisipa iha eleisaun, ”hateten Odete ba Jornalista iha Fundasaun Alola Tersa, (30/05/2017).

Nia hatutan, CNE kobre ona iha teritoriu tomak hodi halo edukasaun sivika, no balu sei lao hela. Ida nee atu fo informasaun no divulga lei no prosedimentu neebe iha, konaba lalaok eleisaun nian. Nunee objetivu husi edukasaun sivika bele eleva ema nia konesementu atu hasae sira nia konsiensia bele ejerse sira nia direitu de votu iha elesaun parlamentar ho diak.


Feto balu neebe la partisipa iha eleisaun, tanba hela dook husi fatin votasaun. No balu hela iha Dili labele ba vota iha municipiu. Maibe agora dadaun sira esforsu oinsa haree ba kestaun nee, hodi hadia fali no ema hotu bele vota iha elesaun parlamentar.

Iha fatin hanesan Diretora Ezecutiva Rede Feto, Dinorah Granadeiru hateten, hanesan organizasaun feto iha interese atu hasae partisipasaun feto iha vida politika, triste oitoan haree katak eleisaun liu ba feto nia partesipasaun menus.

Hanesan organizasaun feto triste uitoan tanba, elesaun foin liu ba liu liu elesaun suku no mos elesaun prezidensial neebe hatudu katak, alende numeru feto neebe eleitu minimu, ita hare mos peresentajem partesipasaun feto maluk ba iha prosesu elesaun minimu tebes, ”esplika Dinorah.

Afirma tan, kestaun ida nee sai hanesan prekupasaun ida ba ema hotu. Laos deit STAE no CNE ninia servisu ninia obrigasaun no nia prekupasaun maibe ema hotu. Hanesan sosiedade sivil, hanesan konvensaun religioja hanesan partidu politika ema hotu iha obrigasaun atu haree kestaun ida nee.

Tanba saida mak feto nia partesipasaun, no votantes partesipasaun iha elesaun foin liu ba menus tebes. Ida nee sai hanesan preguntas boot ba ema hotu, atu hare hamutuk tanba saida. Nunee husu tau hamutuk hanoin bele iha solusaun hodi bele rekomenda ba instituisaun neebe halo servisu ba elesaun, atu bele konsidera, hadia situasaun hodi bele fasilita diak liu votantes ejerse sira nia direitu iha elesaun tuir mai.

Nia afirma tan, feto hanesan inan hanesan juventude iha papel importante atu asegura katak, dezenvolvimentu lao duni iha nasaun ida nee. Dezenvolvimentu ida nee, responde duni ba nesessidade, ema hotu nian. Terezinha De Deus

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: