sexta-feira, 23 de fevereiro de 2018

PM Alkatiri Hakarak Aselera Lei Anti Korrupsaun

PARTILHAR

DILI: Deputadu iha Parlamentu Nasionál disolve ona. Nune’e, Lei Anti Korrupsaun (LAK) mós automatikamente kaduka.

Maski nune’e, Primeiru Ministru, Mari Alkatiri, hakarak atu iha governasaun foun mai tenke aselera lalais LAK hodi bele apoiu investigasaun krime korrupsaun sira.

“Lei Anti Korrupsaun tenke aprova”, dehan nia, bainhira partisipa selebrasaun aniversáriu KAK dala VIII, iha salaun enkontru MSS, Kaikoli-Dili. Nia esplika, bainhira LAK aprova ona ekipa investigadór KAK implementa hodi investiga korruptór sira bainhira komete krime abuzu podér, partisipasaun ekonomia negósiu ne’ebé entidade públiku balun komete.

Xefe Governu promete, hafoin eleisaun antesipada no forma VIII Governu funsiona, hakarak ezije Prezidente PN halo debate lalais LAK.

Iha fatin hanesan, Komisáriu KAK, Adérito Tilman hateten, antes ne’e sira ezije ba deputadu iha Komisaun A hodi atu debate lalais, maibé abandona no budu lei ne’e.

Tuir nia, LAK kaduka ona, ne’e duni formasaun Governu foun mai funsionamentu PN hahú mak bele diskusaun ba hodi bele implementa. 

Independente
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: