domingo, 26 de fevereiro de 2017

BENSAUN XANANA GUSMAO, LU-OLO BA PRESIDENTE

PARTILHAR

José Maria Guterres*, opiniaun

Fulan oin povu Timor-Leste dala ida tan sei partisipa iha elisaun presidensial nebe tuir planu realiza iha dia 30 de Marsu 2017. Elisaun tinan ne’e hanesan elisaun direta ba dala haat depois Timor-Leste hamrik mesak hanesan nasaun ida indepedente no soberanu iha mundu rai klaran.

Hanesan ita hotu hatene, PR atual, Taur Matan Ruak fo sai ona ba publiku katak nia sei la re-kandidata-an ba segundu mandatu. Karik Taur hakarak maka nia sei bele konkore dala ida tan tamba lei mos fo dalan. Maibe Taur mantein nia pozisaun no promesa  nebe nia halo ona ba povu katak tinan ne’e hanesan mandatu ikus nudar Presidente da Republika.

Iha fulan hirak ne’e nia laran publiku akompanha liu husi media nasional sira kona ba Timor oan lubuk ida nebe formalmente prenche ona kondisoens atu kompete iha elisaun PR tinan ne’e. Kandidatus hirak ne’e hatudu duni katak sira iha bagazen politika naton atu sai Pesoal Numeru Um iha Timor-Leste.

Hanesan Tribunal Rekursu anunsia ona katak iha kandidatus nain walu (8) mak priense ona kriteria no admitidu atu kompete iha elisaun Presidente da Republika periodu 2017-2022. Kandidatus nain walu ne’e mak hanesan; Fransisco Guterres “Lu-OLo”, Jose Luis Guterres “Lugu”, Antonio da Conceicao “Kalohan”, Antonio Lopes “Fatuk Mutin”, Jose Neves “Samala-rua”, Jose Luis Tilman, Amorin Viera no Angela Freitas.

Kompara ho elisaun presidensial 2007 no 2012, elisaun tinan ne’e ita bele dehan kaman liu. Iha 2007 kandidatus sira nebe kompete mais kompetitivu. Sira mai duni ho pezu politika pesoal. Momentu neba iha Lu-Olo (Veteranu 24 anos mai husi Ailaran, ao mesmo tempu reprezenta partidu historiku Fretilin hanesan presidente partidu), Jose Ramos Horta (fundador ASDT/Fretelin,  lider no diplomata senior iha diaspora no Fernando “Lasama” (Jerasaun foun, ativista pro indepedensia no lidera partidu Demokrata hanesan Presidente Partidu).

Iha elisaun 2012 mos hanesan. Iha Lu-Olo, Jose Ramos Horta, Fernando Lasama no Taur Matan Ruak. Entre sira ne’e hotu, Taur mai ho bagazen nebe forte. Ho pasadu 24 anos iha Ailaran, Taur mos asume kargu hanesan eis-Komandante em Chefe das Falintil, eis Chefe Estado Mayor General F-FDTL tinan 10 resin no sst.

Ba elisaun tinan ne’e, hakerek nain laiha intensaun nein oituan atu subestima kandidatus sira seluk. Maibe atu dehan deit entre kandidatus sira ne’e, Lu-Olo mak mais saliente no forte ho atributus hotu nebe temi ona iha leten. Embora iha mos Lugu (fundador ASDT/FRETELIN, diplomata senior iha diaspora no atual presidente  partidu Frente Mudansa), Antonio “Fatuk Mutin” (reprezenta  jerasaun foun, nasionalista no ativista pro independensia iha tempu resistensia), Antonio da Conceicao “Kalohan” (jerasaun foun, nasionalista no ativista pro indepedensia). Nune mos ho Jose Neves no Jose Luis Tilman, hotu-hotu mai ho pasadu nebe hanesan (ema nasionalista no resistensia).

Buat nebe sai spotlight ou sentru atensaun iha artigu ida ne’e maka; “Xanana Gusmao nia Bensaun iha elisaun presidensial ida ne’e”. Tuir buat nebe fo sai ona iha TVTL no media nasional sira foin dadauk ne’e katak Xanana Gusmao sei fo bensaun ba kandidatu Fransisco Guterres “Lu-Olo” atu sai Presidente da Republika ba periodu 2017-2022. Indikasaun ne’e sai forte liu tan kuandu Xanana marka prezensa iha lansamentu sede kampanha Prezidente Lu-Olo iha Aimutin Dili foin lalais ne’e (fontes; STL, Sesta, 11/02/2017).

Buat nebe diferente iha Xanana nia bensaun agora mak Xanana apoiu Lu-Olo desde inisiu ou antes primeira volta hahu. Iha elisaun 2007 no 2012, Xanana so fo bensaun iha momentu-momentu ikus. Ou bele dehan Xanana nia bensaun lolos kuandu tama ona ba segunda volta. Iha momentu neba Xanana konsiente katak iha primeira volta, husik kandidatu ida-ida buka rasik votus ba sira nia-an, hodi sira nia figura rasik, kapital rasik no esforsu rasik.

Los duni. Iha elisaun presidensial 2007, Lu-Olo ho Jose Ramos Horta mak elijibel ba sigundu volta. Tamba laiha kandidatus ida mak priense 50 mais um % atu sai vencedor. Xanana ho nia figura no pasadu historiku mobiliza kamadas husi komponentes hotu-hotu hodi fo bensa ba Ramos Horta. Ikus mai Ramos Horta mak sai duni vensedor hodi okupa kargu Presidente da Republika periodu 2007-2012.

Xanana nia bensa ba Ramos Horta laos laiha razaun. Krize politika-militar nebe akontese iha 2006 halo ita Timor oan fahe malu. Nune mos ho nai ulun sira. Nudar Presidente da Republika iha momentu neba, Xanana husu Dr. Mari Alkatiri hanesan Primeiru Ministru atual atu rezigna-an husi nia kargu. Tamba tuir Xanana, Dr Alkatiri mos tenke asume responsabilidade ba krizi nebe akontese. Ikus mai Dr Mari Alkatiri rezigna-an duni husi nia pozisaun hanesan Primeiru Ministru.

Impaktu husi krizi 2006 no Dr Alkatiri nia rezignasaun husi kargu Primeiru Ministru I Governu Konstitusional rezulta disharmonia entre Xanana ho partidu Fretilin,  inklui  Dr. Mari Alkatiri. Ho razaun hirak ne’e, Xanana nia inklinasaun ba Ramos Horta iha duni lojika. Alem disso, se hare ba hierarkia iha prosesu da luta ba ukun rasik-an, Ramos Horta nudar kuadru senior no primeira pessoa iha kampu diplomasia. Se karik laiha krizi 2006 no Xanana la fo bensa ba Ramos Horta iha segunda volta, Lu-Olo mak manan no sai PR.

Iha elisaun presidensial 2012 mos hanesan. Taur Matan Ruak ho Lu-Olo mak hakat ba segunda volta. Tamba laiha kandidatus ida mak hetan votus 50 mais 1 % hodi sai vencedor. Dala ida tan Xanana tun foho hodi fo liman ba nia alin Taur Matan Ruak. Ikus mai Taur ba duni Palacio Aitarak-Laran. Elisaun rua tui-tuir nebe hodi Ramos Horta no Taur Matan Ruak sai vensedor iha 2007 no 2012, impaktu husi Xanana Gusmao nia bensaun.

Iha tinan 2017 ne’e, Xanana diriji flagrantemente ninia bensaun ba Lu-Olo. Ida ne’e mak diferensa bensaun politika  Xanana nian uluk no agora. Diferente tamba iha elisaun rua liu ba, Xanana fo nia bensaun ba Horta no Taur wainhira tama ona ba segunda volta. Relasiona ho Xanana nia bensaun ba Lu-Olo, ema komesa kompara no dehan “maun Lu-Olo sidauk tan ba kanpanhe, foin registu no anunsiu deit ba publiku, maun Xanana sama gas kedas ona. Tuir ema hirak ne’e, Xanana nia manuver ne’e halo ema barak “fuan kanek”, sira sei dehan tan maun Xanana ne’e la hanoin liu ami,”sakit ida halo nusa ne!!!”

Xanana nia bensaun ba Lu-Olo laos surpreza ba publiku. Se ita hare fali ba kotuk, kuandu forma tiha Bloku Koligasaun (BK) husi partidu tolu (CNRT, PD no Frente Mudansa) iha 2012, partidu Fretilin mesak mak sai opozisaun iha Parlentu Nasional. Liu tiha tinan ida, iha 2013 wainhira tama ba debate orsamentu geral do estadu (OGE), partidu Fretilin komesa muda sira nia postura politika hodi kopera no aprova OGE ho votus unanimidade.

Ita bele dehan katak romantismu politika entre partidu Fretilin ho governu nebe lidera husi partidu CNRT komesa husi 2013. Depois disso, komesa mosu ona ideia atu oinsa implementa prozeitu pilotu ZEEMS iha Oecusse, nebe ikus mai realiza duni no lidera rasik husi DR. Mari Alkatiri.

Iha 2013 sae mai, bele dehan laiha tan ona opozisaun iha parlamentu. Tamba Fretilin kopera totalmente, lu-liu iha aprovasaun OGE. Iha 2014, Xanana halo remodelasaun ba governu Bloku Koligasaun. Iha remodelasaun ne’e Xanana konvida mos individu balun husi Fretilin nebe ikus mai hola parte mos iha governu. Iha Fevereiru 2015, Xanana husik nia kargu hanesan Primeiru Ministru hodi entrega fali ba Dr. Rui Maria de Araujo nudar Chefe Governu foun.

Iha 26 de Fevereiru 2016, PR Taur Matan Ruak ba hato’o diskursu ida iha Parlamentu Nasional. Impaktu husi PR Taur nia intervensaun iha parlamentu ne’e, afeta mos ba buat balun mak hanesan partidu Demokrata (PD) sai husi koligasaun iha Parlamentu Nasional. Halo restrukturasaun no mudansa ba pozisaun de lideransa iha diresaun Parlamentu Nasional. Komesa husi kargu Presidente Parlamentu to’o vices nain tolu troka hotu ho ema foun.

Fenomenu hirak nebe deskreve iha leten sai hanesan indikador no fator determinante atu justifika tamba sa mak Xanana fo bensa ba Lu-Olo dezde inisiu. Depois de Xanana deklara abertamente nia bensa ba Lu-Olo, iha konsolidasaun partidu CNRT nian iha Baucau, Maliana no fatin seluk tan, kuadrus no dirigentes partidu nian komesa institusionaliza Xanana nia desizaun ba sira nia militantes no simpatizantes hodi vota ba Lu-Olo iha elisaun mai agora.

Dala ida tan, laiha intensaun atu subestima kandidatus sira seluk, maibe ho indikadores hirak iha leten ne’e, posibilita Lu-Olo manan iha primeira volta. Pur ezemplu, iha elisaun mai, votus validu ne’e atingi 600 mil, Lu-Olo presiza deit votus 306 mil atu manan iha primeira volta (formula: 50 plus 1 % husi total votus validu).

Kazu kontrariu, se Fretilin no CNRT utiliza rekursus no meius hotu maka Lu-Olo la manan iha primeira volta, maun bot Xanana mak sei lori todan. Xanana mak sei moe. Karik situasaun ne’e mak akontese, Fretilin sei dehan ba Xanana; ami la presiza ita nia tulun. Ita tur nonok deit, lalika suporta kandidatu ruma, Vitoria sei iha ami nia parte, embora manan ho segunda volta.

Iha mos opiniaun balun nebe dehan katak, hanesan figura iha palku politiku nasional, se karik Ramos Horta no PR Taur Matan Ruak hanesan sidadaun, uza sira nia direitu hodi fo apoiu ba kandidatus balun hanesan Antonio da Conceicao “Kalohan” ou Jose Luis Guterres “Lugu”, maka kompetisaun iha elisaun tinan ne’e mais interesante no kualidade. Manan ka lakon ne’e buat ketak ida. Maibe pelu menus iha balansu iha kompetisaun ida nia laran.

Publiku mos kestiona, Xanana nia bensaun nebe fo ba Lu-Olo ne’e mai duni husi nia fuan no laran ka tamba fator seluk? Resposta ba pergunta ida ne’e so Xanana ho Maromak deit mak hatene. Maibe hakerek nain fiar katak saida mak Xanana halo ba Lu-Olo agora hanesan kompromisu ida Xanana halo ba nia maun alin sira nebe mai husi Ailaran.

Sei freska hela iha ita nia memoria, iha 2002 Xanana nia ves. Iha 2007 Ramos Horta mak ba. Iha 2012 monu ba Taur. Agora Lu-Olo nia ves. Se hare ba hirarkia, senioridade no estrutura komandu da luta, lolos sei iha Mauhuno, Saudozu Konis Santana, Mauhudo no General Lere Anan Timur. Maibe tamba Lere sei ativu hela iha forsa, Mauhuno moras tiha, entaun hela deit ona Lu-Olo. Hanesan ema dehan, agora dadaun Lu-Olo iha “anin leten”.

Ba rohan, ita hotu bele halo komentariu, analiza no predisaun oi-oin maibe desizaun final nafatin iha povu nia liman. Batalha lolos sei akontese iha dia 30 de Marsu fulan oin. Povu Timor-Leste tomak mak sei desidi no fo vitoria ba sira nain walu ne’e ida hodi sai aman ba ita nia nasaun no aman ba ita hotu iha tinan lima oin mai.

*Hakerek nain nudar Alumnu Universidade Atma Jaya, Jakarta, hela iha Becora, Dili.

*Jornal Nacional Diário, opiniaun
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: