domingo, 26 de fevereiro de 2017

Sai Prezidente Lu-Olo Sei Lalori Fretilin Ba Aitarak Laran

PARTILHAR
DILI – Kandidatura Prezidente Republika periodo 2017-2022 Francisco Guterres Lu-Olo hateten, karik povu hili sai Prezidente Republika nia (Kanpres Lu-Olo), sei kumpri deit nia mandatu hanesan Prezidente, no sei lalaori partidu Fretilin ba iha Palasiu Aitarak Laran.

Klaru ke eleitu sai Prezidente Republika ona naturalmete hau sei kumpri deit hau ninia mandatu hanesan Prezidente Republika, maibe hau  laba tama Aitarak Laran lori ho  partidu Fretilin para atu ba iha fatin neeba,” dehan Kanpres Lu-Olo, iha ninia diskursu, bainhira halo lansamentu ba kafe diskusaun, iha Bebonok, Comor, Dili, Sabdu (25/02/2017).

Maibe militante balu tuir Kanpres Lu-Olo katak, duvida tanba dehan se Lu-Olo ba tiha Prezidente se maka troka fali iha CCF neeba. Kanpres Lu-Olo hateten, kuandu elitu ba Prezidente Republika ninia funsaun hanesan Prezidente partidu nee suspezu, maibe laos tenke regina aan fali husi nia partidu.

Portantu kontinua Prezidente du Partidu, maibe ba halo servisu Prezidente Republika nian hanesan uluk maun Nicolau Lobato no maun Francisco Xaveier du Amaral katak, ba atu sai Prezidente ba ema hotu.

Iha fatin hanesan Januario Coreira hanesan membru ba kafe diskusaun Lu-Olo hateten, Figura kandidatu Prezidente Republika neebe mai husi partidu Fretilin, wainhira eleitu sai Prezidente nia sei diferenti ho Prezidente sira seluk neebe maka asimu hela kargu no sira seluk.

Entertantu Jose da Costa hanesan observador politik hateten, esperansa ba Prezidente neebe mai nee tenke diak, hodi lori nasaun nee ba oin atu lori rai no povu ida nee ba dalan dezenvolvimentu nasional. Carme Ximenes

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: