quinta-feira, 23 de março de 2017

Loron-loron ema millaun 20 hemu bee kontaminadu ho substánsia kankru nian

PARTILHAR
Ema millaun 20 ne'ebé kiak iha Bangladexe hemu nafatin bee kontaminadu ho arséniu, liutiha dékada rua hafoin hetan substánsia ne'e, afirma hosi organizasaun la'ós governu nian Human Rights Watch (HRW).

"Bangladexe la adopta etapa báziku no konkretu sira hodi hasai arséniu hosi bee ne'ebé konsidera hanesan bee-moos hosi ema kiak millaun resin iha zona rural sira", hatete hosi investigador organizasaun nian, Richard Pearshouse, ba ajénsia France Presse. "Situasaun hanesan aat tebes no hanesan ho tinan 15 liubá", nia lamenta.

HRW kalkula katak bee kontaminadu oho, tinan-tinan, sidadaun hamutuk 43.000 resin, iha nasaun ida ne'ebé iha populasaun hamutuk millaun 150 resin.

Kontaminasaun ne'e hahú iha tinan 1970, bainhira governu fura posu millaun resin hodi fó bee ba populasaun sira iha zona rural sira lahó konsiderasaun katak bee ne'e iha kontaminasaun hosi arséniu ho dalan natural.

Organizasaun Mundial Saúde (OMS) konsidera kontaminasaun ba bee iha Bangladexe hanesan "kazu hosi venenu ba populasaun sira".

Expozisaun krónika ba arséniu iha relasaun ho moras sira ne'ebé mosu hanesan kankru iha aten, mamiik ho kulit, nune'e mós sintoma sira iha fuan nian. Sidadaun millaun resin hosi nasaun ne'e iha asesu limitadu ba kuidadu sira saúde nian.

SAPO Lifestyle – Foto: Calcutta, Índia. Foto@ Piyal Adhikary /EPA
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: