quarta-feira, 7 de junho de 2017

Partisipasaun Feto Ba Dezenvolvimentu Menus

PARTILHAR
BAUCAU - Partisipasaun feto iha prosesu dezenvolvimentu, sei menus. Presidenti Asosiasaun Feto Hadomi Baucau Ba Dezenvolvimentu (AFEHABAD), Regina De Sousa hateten, sira nian observasaun durante nee feto nian partisipasaun iha dezenvolvimentu sei menus, no feto maioria sei moris iha diskrimisaun nian laran, iha uma laran nomos iha publiku sira.

Feto nian partisipasaun sei menus nafatin iha prosesu dezenvolvimentu, nee hanesan dezafiu ida laos ba kotuk, maibe esporsu diak liu tan hodi buka kreativu iha kualker aktividade, partisipasaun feto potensial hamutuk ho sosiedade sivil sira neebe haree ba area feto nian luta iha 2014 feto hamutuk neebe lidera husi NGO patria halo advokasia ho ministeriu relevante bele involve nafatin feto sira nivel foti dezisaun.

Rezina De Sousa hatutan, tipu-tipu diskriminasaun neebe maka konsege feto sira iha bareira mak hanesan tipu Sub-Ordinariu, katak feto nee ba iha segundu parte maske feto iha kbiit no kapasidade maibe nafatin iha segundu pesoa, no premeiru mak mane.

Hau husu ba maluk feto sira dezafiu neebe mak ita hasoru nee hanesan dezafiu ida hodi luta ba oin, karik hetan oportunidade ruma diak liu partisipa atu nunee bele aumenta feto nian kapasidade ou mentalidade hodi luta ba oin” katak Regina ba STL, Sesta (02/06/2017), iha Sede Suku Uilili.


Iha fatin hanesan Director Interinu, Domingos A.M.Belo hateten, feto nian partisipasaun oras nee sei minimu iha kualker aktividade, dala barak feto sira hetan oportunidade ou konvite ruma maibe lapartisipa.

Hanesan aktividade neebe realiza iha suku laran halo ona aprezentasaun ho Presidenti Municipal, ba iha xefe suku, xefe aldeia atu transmite informasaun ba ema sira neebe mak hela iha area hotu, liu-liu ba maluk feto no mane sira mai partisipa hotu, maibe realidade neebe iha feto nian partisipasaun 25% deit mak partisipa, 75% nee mai husi mane sira mak domina iha aktividade neebe iha” katak Domingos.

Nian hatutan, sei iha oportunidade ba oin atu halo aprosimasaun para loron ruma iha programa feto nian partisipasaun sei barak liutan.

Iha sorin seluk Olga de aroujo Ribeiro hatutan, feto nian partisipasaun ladun masimu iha parte dezenvolvimentu, iha kantor ou iha fatin hotu mane mak domin.

Hau husu ba maluk feto sira hotu iha Timor Laran tomak, oras nee dadaun lei fo dalan ba feto sira atu partisipa iha aktividade hotu, tanba nee husu ba maluk sira lalika lakon tempu ho oportunudade neebe iha, hatudu ba maluk mane sira katak ita mos bele” katak Olga.

Nian hateten, sekarik feto sira hetan oportunidade ruma, diak liu fo tempu ba sira atu partisipa, atu nunee sai transparansia entre feto no mane, labele halo diskriminasaun nafatin ba maluk feto sira. *Est 5

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: