sexta-feira, 20 de outubro de 2017

Governu Jestaun Funsiona, Hein Desijaun PR Ba Eleisaun Antsipada

PARTILHAR
DILI – VII Governu Konstitusional neebe lidera husi Xefi Governu Mari Alkatiri, sei lalori tan programa Governu nian ba aprezenta segundu fase iha Parlamentu Nasional, no Governu jestaun funsiona too Janeiru 2018, hodi hein desizaun Prezidente RDTL Francisco Guterres Lú Olo, ba eleisaun antisipada.

Xefi bankada FRETILIN Francisco Miranda Branco hateten, Programa Governu VII Governu Konstitusional sei lalori mai aprezenta tan iha Parlamentu Nasional ba segunda ves, ida nee maka nee ona, no Governu de jestaun funsiona to Janeiru 2018, hodi hein desijaun Prezidente nian ba eleisaun antisipadas.

“Governu deside tiha ona atu lamai tan ba segundaves, neebe Governu jestaun nee lao to Janeiru 2018, no ita hein desijaun Prezidente da Republika nian ba eleisaun antisipada tuir konstitusisaun atu deside,” dehan deputadu Branco, ba jornalista sira, iha sala banada FRETILIN, Sesta (20/10/2017).

Reprezentante povu husi bankada FRETILIN haktuir tan katak, Orsamentu 2017 to ba Dezembru, tanba sei iha orsamentu annual termina iha Dezembru, ba oin nee FRETILIN nia preokupasaun tanba nee maka desizaun sira nee los maibe tenke hare ba konsekuensia los I laloo.

Portantu aktividaes servisu iha Parlamentu Nasional, tuir deputa Branco katak, Lao normal nafatin hanesan bain bain, hodi hein to mensajen Prezidente Republika tun.

Iha fatin hanesan Xefi bankada PD Maria Teresa da Silva Gusmao Husu ba povu tomak liu-liu joven sira atu hakmatek iha fatin, hare servisu ho estuda, tanba nasaun ida nee iha sira nia liman kontribui ba paz, atu fo tempu ba boot sira hodi hanoin desizaun ida neebe diak liu ba nasaun nee nia diak. 

Carme Ximenes | Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: