domingo, 5 de fevereiro de 2017

Mata-been Negosiante Roda Tolu iha Tibar

PARTILHAR
TUKU 4:00 lorkraik. Nia koko atu hamriik metin hodi hateke ba karosa iha kamioneta azul ne'ebé iha loron hirak liu ba autoridade sira prende. Eskapator hakbesik an, la to'o menutu balun garfu boot eskapatór hahú de'ut hodi harahun karosa sira. Nia kumu metin liman. Koko tahan been iha matan atu labele sulin.

Dominngos Pereira, nagosiante manu iha area merkadu hakat to'o iha Tibar bainhira rona informasaun katak karosa ne'ebé durante ne'e nia uza hodi fa'an manu, Guarda Munisipiu Dili (GMD) atu tula ba foer fatin Tibar.

Nia sei hakarak esforsu atu bele salva karosa ne'ebé durante ne'e sai hanesan fonte rendimentu ba nia. Ho hakraik an, Domingos hakbesik an ba Guarda Merkadu no husu atu karik bele nia fó osan balun atu lori fila nia karosa.

"Tuir Dekretu Lei nùmeru 33/2008, sasan ne'ebé Guarda Merkadu Munisipiu Dili prende sei la fó fila ba na'in". Lia-fuan husi Koordenadór GMD, Joaquim A.B.M. Belo harahun kedan esperansa Domingos.

Ho fuan triste nia hakat fila hodi kontinua so'e matan ba karosa hirak ne'ebé hahú rahun. Nia haree de'it komunidade Tibar hada'u malu ai, besi no roda husi karosa ne'ebé kamionete fakar.


"Sira prende ha'u nia karosa tolu (3), manu hamutuk 110 mak iha laran. Manu sira ne'e ha'u la hatene sira so'e ba ne'ebè. Ha'u mai atu salva de'it ha'u-nia karosa, mais la konsege," dehan Domingos ho matan mean.

Tuir Domingos nia kalku, osan ne'ebé nia lakon hamutuk rihun $1.700 resin.

"Manu sira ne'e ha'u sosa ho osan rihun $1 resin. Karosa tolu ne'e hamutuk $700," nia informa.
Negosiante ne'e dehan, nia kontinua fa'an haknauk iha parte Komoro tanba area ne'e nudar fatin estratejiku no nia laiha serbisu seluk atu halo.

"Governubtenke komprende ami nia moris iha dalan ninin. Ami fa'an haknauk de'it atu bele atende nesesidade familia. Sira mai foti hotu ami-nia sasan ne'e signifika oho ami," katak nia.

Iha fatin hanesan, Xefe Departamentu Jestaun Merkadu no Ijene Orden Públiku Munisipiu Dili, Berta Santa Gonçalves Vieira hatete, nia parte hala'o serbisu bazeia ba Dekretu Lei nú 33/2008 25 fulan Agostu.

Tuir Dekretu Lei ne'e, Berta dehan, GMD sei prende negosiante sira ne'ebé dudu karosa, leba modo, no fa'an modo no ikan iha trotoar leten.

Liu husi operasaun ne'ebé sira hala'o dezde fulan Novembru 2016 to'o Janeiru 2017, konsege prende karosa hamutuk 50.

Iha Sesta (03/02), GMD lori karosa 8 husi total karosa 16 ne'ebé rai iha Admimistrasaun Munisipiu Dili hodi ba deut rahun iha Tibar.

Iha fulan Janeiru nia laran, GMD harahun no sunu ona karosa balun husi total karosa 50 ne'ebé sira prende. (*)

Ola Timor - Editór: Tellukoro

Foto: HADA'U: Komunidade balun hada'u ai karosa ne'ebe eskapator deut rahun. Karosa hirak ne'e Guarda Munisipiu Dili prende iha semana hirak kotuk. FOTO: olatimornews
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

1 comentários:

Oj disse...

VENDEDORES INTERNASIONAL VS VENDEDORES TL
Agora eleisaun presidencial besik dau-daun ona, no liu tiha eleisaun presidencial, ita se tama tan eleisaun parlementar. durante fulan hirak sei mai, ita hotu sei rona lian murak barak husi partidus politiku sira. hahuú husi ita nia vida moris nebe mak sei sai diak no Furak. servisu ba ita sei barak liu tan kuandu sira ida mak manan maioria, ita sei fila liman hodi hetan lukru barak ate bele riku matak kuandu sira mak ukun. ita nia oan sira sei escola ho fasil kuandu ria mak ukun, ita nia estrada sei kaber kuandu sira mak ukun, ita nia eletrisidade sei diak kuandu sira mak ukun…
Hau kompriende, katak kampanha ne nuneé duni,,, kampanha ne ita tenke promete duni… kampnha neé ita tenke hamaus ema nia laran duni….!
Sekedar halo flesh back ba fali kotuk, ita nia Presidente kuase tama aldei a no ate Fatuk kuak sira mos dala ruma nia tama hotu ona… aswes hau hare maluk sira balun posting iha FB,, ita hare TMR hakuak ferik no katuas sira,,,!!! kapas,,, ida ne mak nai ulun duni…
Ita nia kuadru politiku sira hau fiar katak agora dadaun komesa gerilia ona hodi influencia povu atu bele vota ba nia partidu,,, durante halo prosesu pendekatan hirak ne..balun nebe ukun kualia sira nia susesu,, balun nb seidauk ukun,, kualia konaba sira nia mehi se hetan fiar husi povu…. hirak neé mak naran demokrasia…..
Agora…. hau hakarak koko kualia konaba TMR ninia esforsu hodi tama aldeia hotu ne ninia output mak nebe….???.. iha Dili nebe mak loron 2 Sr TMR hela deit,, komunidade servisu laiha sira buka moris rasik hodi faan modo tahan oan sira atu sustenta moris deit ema ba foti tula ba soe Tibar,,, ema hotu nonok tamba ida ne partence programa atu halo mos cidade nia oin….???... HAU HAKARAK HALO ANALOGIA SIPLES IDA KONABA CIDADE DILI NEBE SEMPRE HAMOS OIN HELA DEIT HUSI EMA KIAK SIRA NE BA EMA NIA ISIN LOLON IDA KARIK DILI MAK ITA NIA OIN ONA… TIMOR NE ISIN LOLO SIRA SELUK,,, MASKE ITA LA HARIS MOS MINIMAL ITA NIA OIN NE MOS,,,,??? HANESAN NE GA…???... BA HAU EMA BELE OIN MOS TAMBA FASE OIN,, MAS KUANDU NIA LA KOSE NEHAN SA TAN LA-HARIS,,, ATE ROPA SIRA MOS LA FASE,,, ISIN LOLON TOMAK DOIS GA LAE…??
Agora tamba deit ita hakarak estrada Protokolu sira ne tenke mos,,, ita duni hotu ema servisu laek sira nebe mak buka moris,,, haruka nauk ten deit mak sogok malu tun sae hodi fo fatin strategiku sira ba Cineza sira hodi faan Pulsa, Faan Sigaru,, ema Indonesia sira ita fo oportunidade masimu hodi faan masakan Padang,, masakan Jawa,, masakan Bali,,, depois ida ne mak dehan ita fase oin mos….???..
SE MAK KIAK, NIA LA SERVE HALAO MORIS IHA CIDADE,,, Karik ida ne mak ita nia boót sira nia filosofia ka paradigma desenvolvimentu Timor Leste.. nebe,, komunidade sira be kbit laek faan kankung ita dudu ba Manleu no Taibesi par faan sira nia modo tahan iha neba deit,,,,, kan sira mesak beik, foer,,, kiak,,, sira sei la kualia hasoru ita ne… sira ne fo vantasen saida ba nasaun….??? laiha too…???.. nebe se ita haruka sira faan neba mak ema la hola kan,,, loron ida sira sei baruk no idak2 fila ba sira nia rain,,, nebe gampang los ita halo bisnis ho Cina, Indonesia,, Filipina,, hindia nsst atu hetan lukru booooooottttttt …. los ga lae…???