segunda-feira, 13 de fevereiro de 2017

Tribunal Rekursu Fo Notifikasaun LPV Ba PN

PARTILHAR
DILI - Prezidente Parlamentu Nasional Aderito Hugo da Costa hateten, Tribunal Rekursu fo ona notifikasaun konaba alterasaun lei pensaun vitalisia, neebe maka Prezidente Republika Taur husu ba Tribunal Rekursu atu hare ninia inkonstitusional.

Alterasaun ba lei pensaun vitalisia nian, Prezidente Republika husu hela pedidu fiskalizasaun preventive iha hela Tribunal Rekursu, fo hela notifikasaun mai Parlamentu Nasional ho tempu dez dias, ita halo hela ezersiu fo hela resposta ba notifikasaun husi Tribunal Rekursu nian neebefo ba ita dez dias atu fo resposta parte Parlamentu nian,” dehan PR PN Aderito, iha PN, Dili, Segunda (13/02/2017).

Entretantu Iha biban nee mos Prezidente Parlamentu Nasional Aderito hateten, lei eleisaun Prezidensial nian iha hela Gabinete Prezidente Republika Taur Matan Ruak, hein atu Prezidente Republika halo promulgasaun.

Iha fatin hanesan membru PN husi bankada Fretilin Paulo Moniz Maia hateten, Se Prezidente Republika veta lei ida nee signifika katak, lei ida anterior nee kontinua lao hela.

Entretantu Xefe bankada CNRT deputadu Natalino dos Santos hateten, lei pensaun vitalisia neebe maka Parlamentu Nasional halo redusaun ona, bainhira lori ba Prezidente Republika promulga ou lae nee depende, maibe karik veta maka lei ida anterior nee sei vigor nafatin. Carme Ximenes

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: