domingo, 26 de março de 2017

Komunidade Barak Sofre Moras Rins Tanba Bee Laiha Kualidade

PARTILHAR
Diretor Klinika Ospital Nasional Guido Valadares, dotor Flavio Brandao hateten kada tinan numeru moras rins aumenta maka’as, tanba maoria populasaun iha teritoriu seidauk asesu ba bee mos ne’ebe filtur ona. 

Tuir  nia, moras rins hanesan problema saude publiku ne’ebe presiza instituisaun hotu nia atensaun atu redus. 

Nia dehan, kanalizasaun bee moos iha rai laran seidauk organizadu, entaun ida ne’e bele lori moras oi-oin ba komunidade sira. 

“Maioria populasaun seidauk asesu ba bee ne’ebe filtradu, liu–liu iha foho ita nia inan aman sira, dala ruma ita kuru mai hemu deit no nono, bee kapur iha mos ita hemu hotu,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Dili.
Nia hateten, bee ne’ebe la filtradu no la nono didiak e hemu deit, entaun kapur sira ne’e forma fatuk iha rins no hamosu problema iha rins labele funsiona.

Atu kombate moras ida ne’e, nia dehan komunidade tenke asesu ba bee moos ne’ebe filtradu no livre husi kapur no bacterial. 

Nia informa, agora dadaun iha pasiente lubuk ida mak halo hela tratamentu fase ran iha ospital nasional. 

Nia hatutan, ospital nasional iha makina fase ran hitu no rekursu humanu ne’ebe sufsiente atu fo atendimentu ba pasiente sira tuir orario ne’ebe iha ona. 

Iha parte seluk, Diretor Nasional Apoiu Ospitalar, Horacio Sarmento hateten pasiente ne’ebe halo referral ba halo tratamentu iha rai liur barak liu mak moras rins, tanba kapasidade iha ospital nasional la to’o atu fo atendimentu. 

“Ita foin instala makina Haemodealisis iha ospital nasional deit, ospital referral sira seidauk tanba makina ne’e sensitivu e presiza bee ne’ebe kualidade,” nia hateten. 

Nia dehan, governu halo akordu ho ospital bo’ot hat iha Indonesia, Malaysia no Singapur hodi fo atendimentu ba kazu sira ne’ebe ospital nasional seidauk bele atende. 

Dadus husi Minsiterio Saude iha tinan kotuk (2016) pasiente hamutuk nain 283 mak halo referral ba rai liur, husi numeru ne’e 97% mak fila ho diak no 3% mak mate.

The Dili Weekly
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: