sexta-feira, 26 de maio de 2017

Trump: Terorizmu, imigrasaun ho Rúsia tenki tama iha ajenda NATO nian

PARTILHAR
Prezidente norte-amerikanu, Donald Trump, identifika ona iha loron-kinta ne'e, iha Bruxelas, terorizmu, imigrasaun ho Rúsia hanesan ameasa sira ne'ebé NATO tenki hasoru iha futuru.

"NATO iha futuru tenki hatama foku boot ida iha terorizmu no iha imigrasaun, nune'e mós iha ameasa sira hosi Rúsia no ba fronteira sira Leste nian no Súl nian", Trump hatete iha diskursu ida ne'ebé nia halo iha inaugurasaun hosi memorial ida ba 11 Setembru, iha sede foun hosi Organizasaun hosi Tratadu Atlántiku Norte (NATO), iha Bruxelas.

"Tenki hapara terorizmu", Trump hatete no hatutan katak "ema biliaun resin to'o iha ita nia nasaun no, iha kazu barak, ita la hatene sira ne'e sé, ita tenki rigorozu, ita tenki hanesan forte no tenki hanesan vijilante".

Lusa | SAPO TL | Foto@ Armando Babani /EPA
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: