terça-feira, 14 de agosto de 2018

CNRT Sei Halo Inkeritu Ba VII Governu, Bianco : “Fretilin Bain-Bain Deit”

PARTILHAR

DILI - Bankada CNRT sei halo inkeritu parlamentar ba VII Governu Konstitusional, relasiona foti osan Fundu Petroliferu (FP) 70 millaun, atu nunee bele investiga klean.

Tuir Xefe Bankada CNRT Duarte Nunes katak, sira atu halo ikeritu parlamentar, atu bele investiga klean kona ba osan VII governu foti 70 millaun, neebe bainhira mak atu halo, sira sei iha diskusaun hodi hanoin ba oin.

Iha ami nia deklasaun hanoin atu halo inkeritu parlamentar ba lalaok balu durante nee sira nota katak presiza halo investigasaun klean hodi hatene no fo informasaun klaru ba povu kona ba orsamentu FP neebe mak VII governu foti,” katak Duarte ba Jornalista Tersa (14/08/2018) iha PN.

Nia dehan, TR dehan ida nee los, iha sira mos dehan loos, ida nee neebe mak loos, nee povu kontinua komfuzaun.

Hatan ba kestaun nee Deputadu husi Bankada Fretilin, Antoninho Bianco hatete, atu halo inkeritu  ba 70 millaun neebe mak VII governu foti, ida nee se lee akoradun Tribunal Rekursu  nian katak  buat neebe mak VII governu halo nee mak loos.

Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kinta (16/08/2018)

Guilhermina Franco | Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: