terça-feira, 31 de janeiro de 2017

ASALTA POSTU PNTL OECUSSE, ELEMENTU F-FDTL SEI HETAN DESIZAUN

PARTILHAR
Kazu ne’ebé mak diskonfia involve elementu  Falintil Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL, asalta Postu Polisia Nacional  Timor Leste (PNTL), Oecusse, tinan 2016 kotuk liu ba,  sei iha prosesu investigasaun, no wainhira  prosesu remata sei iha desizaun husi General Lere Anan Timur.

“Agora ne’e tenki investiga ida-idak, investiga testamuña, investiga Polisia,  depois ita tetu, sempre iha balun todan balun kaman, ne’ebé ami komesa haree ona.  komo sira  barak prosesu ne’e kleur,”Vice  Chefe Estado Maior F-FDTL, Brigadeiro Jeneral, Filomeno Paixão, ba  JN-Diário, iha ninia kna’ar fatin Fatuhada-Dili, Segunda (30/01/2017).

Alende ne’e  kazu Oecusse, inklui mos kazu entre  F-FDTL ho Polisia ne’ebé maka akontese iha Munisipiu Lautem, ne’ebé mak involve elementu  F-FDTL nain rua, maibe elementu ida hasai tiha ona, no elementu ida maka sei prosesu  hela.

“Disiplina  ne’e mak tenki maka’as liu tan, tanba señor Jeneral rasik hateten liu-liu kona-ba kestoens ne’ebé sensitivus disturbu entre forsa  ho instituisaun seluk em prinsipalmente ho Polisia, señor Jeneral la fo perdaun.  Jeneral Lere  hasai  ona  ordem  para duni sai soldadu nain rua   ne’ebé halo problema iha Lospalos.  Jeneral Lere ninia intensaun hasai sira  nain rua tamba, sira bele kria dirasaun  bo’ot  liu. Ne’e duni labele fo ezemplu a’at ba sira  ne’ebé atu mai,”hatutan Filomeno Paixão.

Hatan konaba Jeneral Lere foti desizaun ba kazu  F-FDTL ninian ne’ebe maka akontese iha Oecusse no iha Lospalos ninian,  Filomeno Paixão, responde katak, kazu sira ne’e disturbus hotu, ne’ebé mak akontese entre forsa ho Polisia.

“Kazu Oecusse  ninian, tanba ita ninia forsa agresaun husi  ita ninia Polisia sira, depois  ita ninia forsa reazen forma hodi ba tama fali ba Postu Polisia nian ne’eba. Agora dadauk iha prosesu hela,”tenik Filomeno Paixão.avi

Jornal Nacional Diário
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: