quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017

EMILIA PIRES HATUDU DALAN, BA UKUN NA’IN DUPLA SIDADANIA TRAI JUSTISA TL

PARTILHAR
Reprezentante povu iha Parlamentu Nasionál (PN) lamenta katak, eis Ministra Finansas, arguida Emilia Pires, nia hahalok ne’e hatudu dalan ba ukun na’in sira ne’ebé dupla sidadania atu trai justisa Timor Leste (TL), kuandu hetan ona kondenasaun hanesan Emilia Pires.

Deputada Lourdes Bessa husi bankada PD lamenta katak, Emilia Pires tenki responsabiliza no infrenta justisa, tanba hanesan ne’e mak bele klarifika sala saida mak nia halo.

“Ida ne’e fó impaktu bo’ot ba justisa iha futuru, tanba ita lobuk ida kaer pasaporte rua, ha’u aban bele sai ba Portugal, no balu kaer pasaporte tolu tan. Ida ne’e ita nia direitu, maibé ita mós tenki iha dever. Ita kaer kna’ar ona iha rai laran nu’udar ema Timor oan, ita tenki responsabiliza nu’udar ema Timor, perante sistema ba ita hotu,”katak Lourdes Bessa ba jornalista sira iha PN, Segunda (30/01).

Nia hatutan, sidadaun hotu hanesan iha lei nia okos, entaun tuir lolos, Emilia Pires tenki fila fali mai Timor hodi infrenta justisa, halo rekursu iha rai laran.

“Husi dok mak haruka fali karta ba Prezidenti Repúblika, ha’u hanoin la’os kompetensia Prezidenti Repúblika, maibé kompetensia ita -nia setór justisa ninian,” dehan Lourdes Bessa.

Nia esklarese, kazu ida ne’e Emilia Pires mak tenki responsabiliza hodi mai assume ninia responsabilidade perante justisa.

Nia hatutan, ema barak lakon nia fiar ba iha justisa Timor Leste, tanba tuir públiku nia haree, justisa ne’e la’o ba ema balun de’it, ema balun laiha.

“Ita bele dehan iha intervensaun polítika iha ne’e. Ba ha’u importante ita tenki hasoru justisa, kualker ema ida nu’udar sidadaun Timor, ne’ebé kazu balun iha ita- nia rai,”relata Bessa.


Alen de ne’e, deputadu Antoninho Bianco, husi Komisaun A trata asuntu Justisa, konstituisaun no poder lokal ne’e mós hatete katak, kazu Emilia Pires ne’e halo povu tomak iha Timor laran tomak la kontenti, tanba konsidera justisa difisil atu kona ema bo’ot sira.

“Ba ami deputadu, ami husu ba Governante sira atu aban bainrua assume kargu polítika iha rai Timor ne’e, tenki halo solusaun ida ke rigorozu, labele tanba de’it atu hetan pozisaun iha polítiku. Sira dehan hanesan sidadaun Timor oan, maibé kuandu komete ona krime sira halai fali,”lamenta Antoninho Bianco, husi bankada FRETILIN ne’e.

Nia kontinua kestiona katak, kooperasaun extradisaun atu iha ka laiha ne’e, depende ba Governu rua ne’e nia esforsu.cos

Jornal Nacional Diário
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: