sexta-feira, 7 de abril de 2017

Labele Taka Odamatan Ba Investor

PARTILHAR
DILI – Relasiona ho Preparasaun Timor Leste (TL) tempu badak Tama Membru ASEAN, labele taka odamatan ba Investor sira tama mai investe hodi nunee Timor oan sira mos aprende oinsa halo kompetisaun iha futuru.

Tuir Prezidente komisaun D neebe trata Asuntu Ekonomia dezenvolvimentu, Jacinta Abucau Pereira hateten, Perparasaun TL tama ASEAN, tanba nee agora TL labele taka odamatan ba ema estranjeiru atu mai investe, buka atu aprende ema nia matenek atu nunee, sai membru ASEAN bele halo kompetisaun iha Merkadu Livre.

Hau hanoin ita labele kestiona makas katak agora nee, ema estranjeiru maka mai domina TL, liu liu iha area negosiu nian, labele kestiona sira nia prezensa maibe buka atu aprende ema nia matenek, no labele taka odamatan ba ema see deit maka hakarak atu mai investe, tanba aban bain rua sei halo kompetisaun iha merkadu livre,”informa Deputada Jacinta Pereira ba STL Tersa (04/04/2017) iha nia knar fatin PN.

Nia mos informa liu tan katak, tama Asean presiza halo perparasaun neebe adekuadu, nunee bele kompete iha merkadu livre, karik la prepara kondisaun maka Timor oan nafatin sai atan ba ema, tanba rekursu umanus limitadu.

Iha fatin hanesan Deputadu Joao Adriano mos hatutan katak, hakarak ou lakohi pozisaun Timor nian maka atu tama ASEAN, maske rekursu humanus iha rai laran sei dauk sufisiente, maibe tama Asean atu halo kompetisaun iha Merkadu.

Hare ba rekursu humanus iha rai laran, ita seidauk bele atu tama ASEAN, maibe ita labele rende deit, tanba nee ita nafatin halo esforsu kompete ho ema,”informa nia.

Nunee mos Vice Prezidente CCI-TL Rui Castro mos hatutan katak, planu goveru nian atu tama ASEAN iha tempu badak, maibe seitor privadu sira seidauk preparadu atu kompete ho ema neebe finanseru sufsiente, tanba nee governu tenke kria kondisaun, loke odamatan ba setor privadu atu asesu ba kreditu tanba, too agora setor privadu sei hasoru hela problema ida maka finanseru. Madalena Horta

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: