domingo, 2 de abril de 2017

Rui: Parlamentu Australia Konfirma Vontade Politika Negosiasaun FM

PARTILHAR
DILI - Parlamentu Australia neebe fo apoui ba negosiasaun fronteira maritime entre Timor Leste ho Australia nudar sinal ida hodi konfirma Apoiu politika Governu Australia nian neebe iha vontade hodi halo negosiasaun fronteira maritime (FM).

Tuir Primeiru Ministru Rui Maria de Araujo katak, Governu Austalia iha disponibilidade hodi halo diskuasaun ba fronteira maritime, tan nee asaun neebe Parlamentu Australia nian foti konfirma fila fali vondate politika ida nee.

Hau hanoin buat neebe Parlamentu Australia nian halo konfirma fila fali vontate politika ida nee (negosiasaun Fronteira matirima Red), hau ita Timor leste nian agradese desponibilidade ida nee ita hein nia rejultadu prosesu,” dehan Rui ba Jornalista Sabadu (01/04/2017) iha Igreja Katedral Dili, hafoin partisipa Misa Agradesementu Prezidente Eleitu, Francisco Guterres Lu-Olo.

Nia hatete parte Timor Leste agradese ba posibilidade neebe mak Parlamentu Australia foti, maibe Timor Leste hein prosesu nia rejultadu neebe mak lao neebe halo, tamba prosesu nee iha komisaun konsiliasaun ida mak oras nee rona argumentu husi parte Timor Leste no Australia nian.

Iha Fatin ketak Bispu Deocese Baucau Dom Basilio do Nacimento hatete kuandu hadau malu sasan mak atu esklarese mak ida neebe nian los, tan nee parte ida rekinese ona halo negoaisaun sei fasil atu hetan nia rezultadu. Timotio Gusmao

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: