domingo, 28 de maio de 2017

LK Akadiru-Hun Konkorda Kria Suku Foun

PARTILHAR
Dili - Lider Komunitariu (LK) Suku Akadiru-Hun, Posto Administrativu Cristo- Rei, Administrasau Munisipiu Dili konkorda ho planu governu kria suku foun.

Xefe Suku Akadiru-Hun, Juvinal da Consecao hateten, planu governu husi Munisipiu Dili kriatan suku foun husi Suku Hera, Bairru-Pite ho Suku Comoro, ida nee tuir observasaun Xefe Suku Akadiru-Hun presiza duni. Atu nunee, bele ajuda xefe suku sira fasil kontrola komunidade sira liu-liu juventude hodi bele redus problema neebe iha, tanba durante nee suku hirak nee sempre mosu problema.  Nee duni, hakarak ka lakoi tenki loke duni suku foun.

Hau konkorda ho planu governu loke suku foun tanba bele kotrola komunidade sira ho diak,” haktuir Juvinal ba STL, Kinta (25/5/2017) iha Suku Akadiru-Hun.

Nunee mos Marcelino Ximenes nuudar komunidade Aldeia 20 de Setembru dehan, atu prepara-aan ba eleisaun ba lider komunitariu suku fun husi Suku Bebonuk katak, komunidade Aldeia 20 de Setembru  Bebonuk neebe sei sai suku ida,  dadaun prontu ona atu hili sira nia kandidatu Xefe Suku Bebonuk. Tanba nee husu ba ema neebe fo fiar nee atu servisu hakuak ema hotu karik ikus mai elitu duni ba xefe suku.


Tuir nia katak, suku neebe establese agora nee planu governu nee duni, nuudar povu kumpri deit dezisaun neebe iha ona. Tanba nee, dadaun prepara ona ema neebe sira fihir no serve duni atu sai lider xefe suku iha suku foun ida nee.

Marcelino realsa liutan katak, ema neebe sira fihir iha esperensia naton no serve duni atu kaer kargu xefe suku maske nia husi Partidu FRETILIN. Maibe ida nee lasignifika katak servisu haree deit ba nia ema partidu, fiar katak nia sei servi ba ema hotu-hotu laharee ba koor partidu.

Iha fatin hanesan reprezentante Juventude Aldeia 20 de Setembru, Aderito Piedade Ximenes dehan, sira sente kontente tanba Bebonuk bele sai suku ida. Nunee mos liu husi planu ida nee atu halo dezenvolvimentu neebe diak ba povu iha suku ida nee tomak.

Make nunee, husu ba ema neebe atu kandidatu ba xefe suku tenki ema neebe iha esperensia no hakuak ema hotu.

Tanba tempu agora povu hakarak hili ema neebe  servi duni sira iha tempu susar no iha tempu neebe aat. Xefe suku nuudar liman-ain no matan ba komunidade sira nee duni presiza servi povu ho dignu.

Tanba realidade, katak Aderito, mosu iha suku tuan uluk dalaruma xefe suku no xefe aldeias sira mos ema komunidade lakunhese no lahatene nia hela fatin. Nunee mos xefe suku ho xefe aldia lakuinese nia povu, ida nee sai problema boot no dejafius ba komunidade ho LK.

Ami kontente teb-tebes ami nia fatin Bebonuk oras nee dadaun sai ona suku ida. Tanba nee husu ba komunidade sira iha aldeia 20 de Setembru atu hili no fo fiar deit ba ema ida atu bele lidera suku ida nee. Maibe tenki hili ema neebe iha esperensia no kunhesidu no tenki hakuak ema hotu-hotu laharee ba ras, relijiaun no partidu,”katak Aderito.

Parte seluk Xefe Suku Comoro, Eurico da Costa de Jesus dehan,  planu governu harii  suku foun nee diak. Tanba bele fo dalan ba dezenvolvimentu suku.

Iha parte seluk mos bele fahe projeitus suku ho diak, laos hanesan uluk kualia kona-ba dezenvolvimentu suku, suku ida hetan projeitu rua deit tinan ba tinan mak nee deit tanba nee susar atu dezenvolve suku ba oin. Justinho Manuel/ Est-5

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: