terça-feira, 9 de maio de 2017

Xefe Suku Komoro Husu komunidade Atu Hasae Bandeira

PARTILHAR
DILI - Antes atu tamaba iha festa komemorasaun 20 de Maiu tinan nee, maka suku komoro oras nee dadaun halo ona sosialijasaun ba populasaun husi suku, aldeia no lojas nebe besik iha dalan publiku sira atu hasae bandeira nasional.

Lia fuan hirak nee hato husi Xefe Suku Komoro Eurico da Costa de Jesus ba STL iha nia knar fatin Komoro Dili Segunda, (8/5).  Nia dehan tan katak informasaun nebe fo sai ona iha loron 1 Maiu foin lalais nee atu fo hanoin ba populasaun no ema nebe iha lojas no uma privadu nebe besik iha Estrada ninin sira tenki hasae bandeira nasional.

Liu husi oportunidade ida nee hau hakarak hato hau nia lia menon ba populasaun tomak husi suku Komoro nian atu hasae bandeira nasional iha idak-idak nia uma, lojas no kios oin. Nunee mos husu atu halo limpeja ba sira nia fatin atu nunee bele kria ambiente nebe mos antes ita tama ba iha festa 20 de Maiu,”nia dehan.

Iha parte seluk Xefe Suku Kampo Alor Alcina Carvalho dos Santos mos dehan katak sira nia preparasaun no halao aktividades 20 de Maiu nian loke ona iha loron Dominggu 7 Maiu foin lais nee.

Parte populasaun, no liu-liu juventude sira ativu tebes iha jogus nebe halao foin lalais nee. Joven balun mos fo parabens ba xefe suku katak, xefe suku foun foin maka eleitu fulan haat deit maibe halao nia inisiativa diak teb-tebes.  Justinho Manuel

Suara Timor Lorosae
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: