segunda-feira, 14 de maio de 2018

Taur: AMP manan tiha ona

PARTILHAR

Portavoz Koligasaun Aliansa Mudansa  ba Progresu (AMP), Taur Matan Ruak, konsidera, AMP manan tiha ona iha eleisaun antesipada ne’e, tanba AMP iha ona kadeira 35.

Taur Matan Ruak dehan, tuir lolos AMP labele hakat ona ba eleisaun antesipada, tanba AMP manan tiha ona ho kadeira 35.

“AMP manan tiha ona no lolos ukun de’it ona, no sei manan tan iha eleisaun antesipada ne’e, VIII Governu ne’e ami mak forma ona. ha’u aprende buat barak iha prosesu demokrátizasaun ida ne’e, li-liu testa, tanba imi haree violensia liafuan maka’as, maibé komportamentu maioria populasaun edukadu no sivismu tebes,” tenik Taur Matan Ruak hafoin ezerse nia direitu votu iha Meti-Aut Dili, Sabadu (12/05).

Maibé Taur Matan Ruak dehan, atu manan ka lakon AMP prontu simu rezultadu saida de’it husi eleisaun antesipada, tanba ne’e desizaun povu nian.

Tanba ne’e, Taur Matan Ruak dehan, hanesan lider AMP ida, nia hato’o agradesimentu ba militantes no simpatizantes AMP nian, ba sira nia komportamentu ne’ebé sira hatudu ona iha tempu kampaña to’o ohin loron.

“AMP haree iregularidades ki’ik oan ne’ebé halo parte iha prosesu demokratizasaun, destinki lider ne’e eduka ema, Xefi ne’e manda ema hanesan karau matan delek, dalaruma ita haree katak, lider sira aprende atu abitua ho hahalok no komportamentu diak, tanba populasaun Timor Leste populasaun ida ne’ebé edukadu tebes,” katak Taur Matan Ruak.

“Ha’u agradese sira nia sivísmu, sereniadade no komportamentu pásifiku ne’ebé akontese iha ita nia rai laran tomak, ida ne’e diak ba demokrásia Timor Leste nian, no diak ba ita nia prosesu edukasaun ba ita nia sidadaun sira,” katak Taur Matan Ruak.

Alende ne’e, Taur Matan Ruak mós agredese media tomak iha Timor Leste nia servisu durante kampaña eleitoral ne’ebé la’o durante fulan ida.

“Ha’u gosta los imi halo kobertura diak, maske ema akuza imi katak, balun favorese liu ba partidu ida ne’e, maibé imi nia servisu kapas. Tanba ne’e ha’u fó obrigadu barak ba media nasional no internasional sira,” tenik Taur Matan Ruak.

Nune’e mós Xefi Suku Meti-Aut, Julio da Costa Xavier, hateten, eleisaun antesipada ne’e, la’os buat foun ba povu, tanba povu partisipa ona iha eleisaun sira ne’ebé liu tiha ona.

Nia esplika, iha Suku Meti-Aut ne’e, total eleitores hamutuk 1224 mak sei ezerse sira nia direitu atu vota.

“Povu mós hatene katak, sira nia votus ne’e tenki ba lideransa ida atu bele haree nasaun no povu ida ne’e. Ha’u nia esperansa ba se de’it mak atu kaer Governu foun, tenki  kuidadu povu no rai ida ne’e para povu hotu senti valor ukun rasik an ne’e,” katak Julio da Costa Xavier. Cós

GMN TV | Grupo Média Nacional
PARTILHAR

Author: verified_user

Publicação luso-timorense sem fins lucrativos

0 comentários: